รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 567031500026 นายธนกร โพธิ์ใต้ วิศวกรรมอุตสาหการ thanakorn_tomm@hotmail.com