รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525031200054 นายภูรีทัศน์ หวังโซ๊ะ วิศวกรรมเครื่องกล
2 515031200063 นายวิษณุ ดีสะเมาะห์ วิศวกรรมเครื่องกล Saker_sohot_@hotmail.com
3 515031300475 นายเลิศพร ทองคำ วิศวกรรมเครื่องกล gto-2529@msn.com