รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 567031300195 นายสำราญ จันทร์สี วิศวกรรมเครื่องกล toon1914@hotmail.co.th