รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515031400580 นายอิทธิ พิลัยโชติ เทคโนโลยีอุตสาหการ thebigchon@facebook.com
2 526031400140 นายชัยรัตน์ บุญธรรม เทคโนโลยีอุตสาหการ
3 526031400090 นายปรเมศวร์ ประกอบผล เทคโนโลยีอุตสาหการ
4 526031400512 นายอนุสรณ์ บำรุงศรี เทคโนโลยีอุตสาหการ
5 526031400520 นายขรรค์ชัย สุวกร เทคโนโลยีอุตสาหการ