รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 567031500307 นางสาวสุกัญญา สินพานิช วิศวกรรมอุตสาหการ annty210337@gmil.com
2 567031500380 นายกมลเทพ จินดาศรี วิศวกรรมอุตสาหการ back_bleach@hotmail.com
3 567031500372 นายวัชระ พลศักดิ์ วิศวกรรมอุตสาหการ vatchara1338@hotmail.com
4 567031300047 นายณัฑพล ธนานนทศรี วิศวกรรมเครื่องกล pee115501@hotmail.com
5 557031300188 นายธัจพงษ์ ทองบำเพ็ญ วิศวกรรมเครื่องกล tar_automotive@hotmail.com
6 567031300179 นายชนันท์สิทธิ์ สุขโชติวาทิน วิศวกรรมเครื่องกล fankke_42@hotmail.com
7 565031600424 นายอรรณพ เจียมศิริ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ good_dream01@hotmail.com
8 565031600325 นายศักดิ์สิทธิ์ ขุนคำ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ tewter_pwh1@hotmail.com
9 575031600464 นางสาวรัตนา อัครจันทร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ -
10 535031600120 นายธีระพันธ์ ชมภูโคตร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
11 575031600407 นายนิรันดร์ บุญต้อ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ hareluya_ba@hotmail.com
12 565031600309 นายวันชัย สารพัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ acryforever@hotmail.com
13 575031400410 นายชาคลี อัครเดชากุล เทคโนโลยีอุตสาหการ yanami10905@hotmail.com
14 575031400352 นายกวิน แสงใส เทคโนโลยีอุตสาหการ jaeclup007@hotmail.com
15 575031400428 นายปรัชญา สุขีพล เทคโนโลยีอุตสาหการ yo05685@hotmail.com
16 575031400246 นายธีรภัทร ภิรมย์คำ เทคโนโลยีอุตสาหการ nut_super_za@hotmail.com
17 575031400287 นายภพศักดิ์ เพ็ชรผ่อง เทคโนโลยีอุตสาหการ tang_miss_you@hotmail.com
18 555031400057 นายชนินทร์ ศักดิ์สุภาพ เทคโนโลยีอุตสาหการ saksupab@gmail.com