รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 567031500026 นายธนกร โพธิ์ใต้ วิศวกรรมอุตสาหการ thanakorn_tomm@hotmail.com
2 567031300195 นายสำราญ จันทร์สี วิศวกรรมเครื่องกล toon1914@hotmail.co.th
3 585031600182 นายชัยยศ กุหลาบเพ็ชร เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Chaiyos_max@hotmail.com
4 585031600067 นางสาวเปรมฤดี แซ่ลี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ kim_j1996@hotmail.com