รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 536051417080 นายภูมิวัฒน์ ตันบี้ การจัดการ
2 536051400896 นายเอกลักษณ์ เจนสวัสดิ์ การจัดการ inyas_m@hotmail.com
3 515051400304 นายณัฐพงศ์ พันธ์เขียว การจัดการ nattapong_punkeaw@hotmail.com
4 525051500599 นางสาวจิดาภา ศิริจำรัส การจัดการ eang-pooh@hotmail.com
5 536051400623 นางสาวเพ็ญจันทร์ ไชยนคร การจัดการ mook3432@hotmail.com
6 515051400288 นางสาวสุรัตนา คงเที่ยง การจัดการ Numam_rmutk@hotmail.com
7 525051400865 นายณัฐวุฒิ สุมิตไพบูลย์ การจัดการ nattawut44078@hotmail.com
8 525051400857 นางสาวอังสิชา ดวงเด่นทรัพย์ การจัดการ pancakerotsom@hotmail.com
9 525051400030 นางสาวดารณี ดีประเสริฐ การจัดการ far_naruk96@hotmail.com
10 525051400550 นางสาวบุษกร อ่วมน้อย การจัดการ fai_5141@hotmail.com
11 525051500631 นางสาวทิพวรรณ พวกคง การจัดการ somho-za@hotmail.com
12 525051400667 นางสาวปฐมาพร พลจันทร์ การจัดการ ann_kdz@hotmail.com
13 525051400634 นางสาวปริชาติ ปัญญา การจัดการ ten-ten_33@hotmail.com
14 525051500037 นางสาววรพิชชา บุษเกตุ การจัดการ nuaomnaka002@hotmail.com
15 525051400519 นางสาววิสุมาศ ปรีชา การจัดการ sp_update@hotmail.co.th
16 515051400924 นายอานนท์ แซ่เตียว การจัดการ golf_kaw_@hotmail.com
17 525051400915 นางสาวพัชราวรรณ วุฒิยา การจัดการ kook_23575@hotmail.com
18 536051400615 นายณฐกฤต ปั้นอุดม การจัดการ tam365@hotmail.com
19 525051500540 นางสาวทิพาวรรณ มีด้วง การจัดการ veiw_love@hotmail.com
20 525051500284 นายธีราพันธ์ ลิขสิทธิ์พงศ์ การจัดการ bank_sonteen@hotmail.com
21 525051500581 นางสาวปวีณา วงศ์จินดา การจัดการ kawwe.love@gmail.com
22 525051500227 นางสาววรินทร สิริคุตจตุพร การจัดการ kengwarinthorn@gmail.com
23 536051417031 นางสาวศิริวรรณ เมฆหมอก การจัดการ