รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 606051400335 นางสาวณัฐชานันท์ นนทชิต การจัดการ Mameawza_22211@hotmail.co.th
2 585051400463 นายการุณ แสงเจริญวัฒนา การจัดการ B_bloha@hotmail.com
3 596051400080 นางสาวปฏิมา นิทรัพย์ การจัดการ patimanisab21@gmail.com
4 606051400327 นางสาวจินดามณี โสพิพันธ์ การจัดการ joy_jindamanee@hotmail.com
5 596051400239 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบำรุง การจัดการ yaimai525@gmail.com
6 585051400026 นางสาวกัญญาภัทร จากผา การจัดการ fah_1739@hotmail.com
7 606051400384 นางสาวศิริวรรณ แก้วผัด การจัดการ Siriwankaewpad@hotmail.com
8 606051400210 นายพีรพล ศิลารัตน์ การจัดการ peezaza2551@gmail.com
9 606051400053 นางสาวเกศกนก พลชนา การจัดการ som_phonchana@hotmail.com
10 606051400236 นางสาวลลิตา ศรีพรม การจัดการ lalitasriprom@gmail.com
11 606051400103 นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โง้ว การจัดการ NINGMIX13@GMAIL.COM
12 606051400111 นางสาวณัชนินทร์ ธนะสาร การจัดการ fern.natchanin@gmail.com
13 606051400186 นางสาวเปรมฤดี หลักหาญ การจัดการ kook172009@hotmail.com
14 606051400277 นางสาวอินธิรา วิรุมาส การจัดการ mindyawee@gmail.com
15 606051400269 นางสาวสุภาวดี ไชยคง การจัดการ Supavadee08357@gmail.com
16 606051400046 นางสาวเกวรี สมนอก การจัดการ Kawaree_Somnok@hotmail.com
17 606051400194 นางสาวพรรณภา แจ้งทะเล การจัดการ pannapa_39@hotmail.com
18 606051400301 นางสาวจันจิรา บุตรหา การจัดการ aewza-123@hotmail.com
19 585051500254 นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์สุข การจัดการ funole1997@hotmail.com
20 606051400087 นางสาวจุฑามาศ ดอกพวง การจัดการ Jutamas11.mas@gmail. Com
21 596051400163 นางสาววสุนันท์ วอนแม้น การจัดการ nus_mai53@hotmail.co.th
22 585051401065 นายสุรศักดิ์ อิทธิ การจัดการ karobgap2839@gmail.com
23 596051400064 นายธนาพล ภุมรินทร์ การจัดการ tanapol.tp69@gmail.com
24 596051400312 นายณัฐพล บุญสมเชื้อ การจัดการ nuttapom00@gmail.com
25 596051400122 นางสาวพุทธิดา กิมยงค์ การจัดการ nunanza_131238@hotmail.com
26 585051400067 นางสาวฐานิตา จอมศรี การจัดการ hiirorari@gmail.com
27 596051400411 นายวสันต์ ทองคำแท้ การจัดการ wasan.tho95@gmail.com
28 585051400125 นางสาวธนภรณ์ เกตุชัยศรี การจัดการ nn200554@gmail.com
29 585051400950 นางสาวศศิพร ธนูกิจพัฒนกุล การจัดการ Ploysasiporn1234@gmail.com
30 585051500205 นางสาวสกาว สาระแสน การจัดการ kakaoze@outlook.co.th
31 585051400448 นายกวิน เจริญผล การจัดการ winwin_zara@hotmail.com
32 585051400638 นายธนาพงษ์ พรหมชิต การจัดการ TANAPONG-ST@HOTMAIL.COM
33 585051400224 นางสาวภัทราภรณ์ เกณฑ์สันเทียะ การจัดการ Pattapron_milk@hotmail.com
34 585051400398 นางสาวอาภัสรา สีสอาด การจัดการ nok_apatsara@hotmail.com
35 585051400232 นายภาณุวัฒน์ ผ่องแผ้ว การจัดการ zajitariustng29@hotmail.com
36 585051400596 นางสาวณัฐวรรณ ทองนิ่ม การจัดการ nattawan.nah@gmail.com
37 585051400497 นางสาวจุฑามาศ จิตแม้น การจัดการ gapongpang18@gmail.com
38 596051400494 นางสาวจิราภรณ์ รัตนโสภา การจัดการ popeye_runk@hotmail.com
39 585051400992 นายวรพล ธรรมกูล การจัดการ sompong.yai13@gmail.com
40 585051400208 นายพีรสีห์ พวงดอกไม้ การจัดการ peerasee39_@hotmail.com
41 585051500189 นางสาวศศินันท์ โสพันธ์ การจัดการ mint_alone000@hotmail.com
42 585051400356 นายศักดิ์ดา หิสวาณิชย์ การจัดการ mmm55_4@hotmail.com
43 585051400299 นางสาวสุพัตรา น้อยผิวนวล การจัดการ Kanun0612@gmail.com
44 585051410413 นางสาวสายฝน ฤาชัย การจัดการ Fon.likepetsha@hotmail.co.th
45 585051400091 นางสาวณัฐภรณ์ โคทังคะ การจัดการ plaipai.mt@gmil.com
46 585051400687 นางสาวนันทัสพร โกษาจันทร์ การจัดการ nantasaporn@gmail.com
47 596051400254 นางสาวกุลรัตน์ จำรัสพันธุ์ การจัดการ Kae.gularat11@gmail.com
48 585051410306 นางสาวปิยะธิดา สุวรรณเทศ การจัดการ piyatidazajung@gmail.com
49 606051400459 นางสาวเจนจิรา นกนคร การจัดการ jenjira.noknakorn@gmail.com
50 585051400349 นางสาวพัชราภรณ์ ฟักแก้ว การจัดการ baifrern_5566@hotmail.com
51 606051400574 นางสาวสุภัสสร แว่นจันลา การจัดการ suphatsorn2008@gmail.com
52 585051401263 นางสาวปอแก้ว สมัครสมาน การจัดการ porkaew409@gmail.com