รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 529050300498 นางสาวธนัญญา โพธิ์แจ่ม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Fon_halaloya8@hotmail.com
2 529050300183 นายวัชรชัย บวรรัตนกมล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) starz-square@hotmail.com
3 529050300621 นายชลธรณ์ กรแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) l3ongobk@hotmail.com
4 529050300031 นางสาวตะติยา สุขโขใจ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) natttatiya@gmail.com
5 529050300399 นางสาวนภัสสร จิตรพันธ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) som_naphatsorn@hotmail.com
6 529050300266 นายกิตติศักดิ์ ปู่โอ๊ด การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) byn_kittisak@hotmail.com
7 529050300522 นางสาวเจนจิรา ปรัชญานิมิต การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) totojane@hotmail.com
8 529050300373 นายสุรชา ลำดับศรี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Detectiveboy_boom@hotmail.com
9 529050300072 นางสาวรองรัตน์ วงศ์เขื่อนแก้ว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) rongrat.w@gmail.com
10 529050300654 นายวรภัทร สัตบุตร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) golfie_a-zzzz@hotmail.com