รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525051600670 นางสาวอนุธิดา เครือเทศ การตลาด peun13_shc23@hotmail.com
2 525051600274 นางสาวสุพัตรา แดงวิจิตร การตลาด rukjung_hanaja@hotmail.com
3 525051600118 นายอมเรศ ปลอดภัย การตลาด kumm@windowslive.com
4 546051600213 นายทนงศักดิ์ ช้างสาร การตลาด thanongsaksmtu@hotmail.com
5 525051600779 นางสาวอุษา สุภัคดำรงกุล การตลาด harry_potter_5049@hotmail.com
6 515051601539 นางสาววิไลพร อาภาสกาวรัตน์ การตลาด oa_monkung@hotmail.com
7 525051600860 นางสาวปวีณา เพ็งพันธิ์ การตลาด Paweenapengpan@ Gmail.com
8 525051600928 นางสาวกมลนัทธ์ ธัญญกิจ การตลาด Ka-mon-nut@hotmail.com
9 546051700021 นางสาวณัฐธิดา แซ่ลิ้ม การตลาด Paddy_House_2007@hotmail.com
10 525051600761 นายสมหมาย วงศ์อนันต์ การตลาด wonganun_509@hotmail.com
11 525051600175 นายโสภณัฐ อัตถวิบูลวงศ์ การตลาด midfielcl@hotmail.com
12 526051700163 นางสาวณัฐฌา ลายสาคร การตลาด
13 525051600100 นางสาวณัฐชฎา ประยูรทอง การตลาด strawberry_cheescake14@hotmail.com
14 525051600829 นางสาวหทัยชนก สุขสาลี การตลาด piri_pirai@hotmail.co.th
15 525051600951 นายพนาดร สดสวย การตลาด
16 546051600296 นางสาวพรนภา บังคมธรรม การตลาด sexy_me_palm_1@hotmail.co.th
17 525051700249 นางสาวฐิติลักษณ์ มงคลวิสุทธิ์ การตลาด sheeping_forg@hotmail.com
18 525051600381 นายเชาวลิต ก่อตั้งทรัพย์ การตลาด chao_kor@hotmail.com
19 525051600811 นางสาวชวิศรา ฤาชา การตลาด numay_1991@hotmail.com
20 536051700360 นางสาววรางค์ภรณ์ ศิริไพศาล การตลาด ืneverdie_imk24@hotmail.co.th
21 525051700389 นางสาววลีพร สุนทรกิจวรกุล การตลาด ice.berry_ws@hotmail.com
22 546051600346 นางสาววรรณภา ขันตรีเรือง การตลาด Love_you.friend@hotmail.com
23 525051600084 นายสุริยา ปฏิคม การตลาด ramajin69@gmail.com
24 536051700196 นายเอกวุฒิ ทรัพย์แสงศรี การตลาด nick_marketing204@hotmail.com
25 525051600035 นายทินกร บุญถนอมจิต การตลาด tinnakor_35395@hotmail.com
26 546051600056 นายธนภนท์ กรีธาธร การตลาด pootpcchnarak@hotmail.com
27 525051600654 นางสาวศรีสกุล ราชจริต การตลาด srisakul.r@hotmail.com
28 525051700397 นางสาวรัตน์ฐาภัทร บวรณิชชาวัลย์ การตลาด rupirt_ron@hotmail.com
29 536051700386 นางสาววิลาวัลย์ กล้าพังเทียม การตลาด noo_benny@hotmail.com
30 525051700322 นางสาวอัญชิษฐา กิจวัฒนา การตลาด kowpod_kdw@hotmail.com
31 546051600080 นางสาวนวพร วาสนดิลก การตลาด jang_wasanadilok@hotmail.com
32 525051600910 นายศุภดิตถ์ ตั้งธรรมรักษ์ การตลาด peng_13372@hotmail.com
33 515051601620 นางสาวพิชญะวรรณ พัฒนภาคินวงศ์ การตลาด
34 536051700337 นายรพี ดีมั่น การตลาด Ta_mupin@hotmail.com
35 515051601638 นายอำนาจ พุกเมืองกรุง การตลาด
36 536051610353 นายอนุรักษ์ วายุกุล การตลาด wayukul_@hotmail.com
37 546051700013 นางสาวกมลวรรณ จันทร์วงศ์ การตลาด kmonwanjonvong@hotmail.com
38 515051601497 นายพงศ์ศิริ โรจนวิโรจน์ การตลาด g-roma_@hotmail.com
39 525051600191 นางสาวสุดาทิพย์ จุลวัจนะธนา การตลาด
40 546051610212 นางสาวนิริรดา แสนสุนนท์ การตลาด lipzgalz@gmail.com
41 546051600205 นางสาวจามจุรี เพ็ชรมะดัน การตลาด Noomomo_Razzy999@hotmail.com
42 525051600936 นางสาวตวงพร ชิ้นหิรัญ การตลาด
43 546051600270 นางสาวผกาวดี ธงชัย การตลาด yuiezzzza@windowslive.com
44 536051600263 นางสาวอรวรรณ สานุกิจ การตลาด koi_pee@hotmail.com
45 546051600361 นางสาววันทนีย์ สันติโต การตลาด ska_maisodaza@hotmail.com
46 525051600324 นางสาวศิวลี แซ่เต็ง การตลาด jip_kapook@hotmail.com
47 525051600340 นางสาวจิราภรณ์ ธิศาเวช การตลาด toey_ji@hotmail.com
48 525051600092 นางสาวประภาพร เชาว์ชัย การตลาด
49 525051600852 นางสาวจิตติมา รอดประเสริฐ การตลาด gigiggle_june_gm@hotmail.com
50 525051700363 นางสาวสรีญา คงศรีสวัสดิ์ การตลาด fafa_zodiac@hotmail.com
51 515051600622 นายเจษฎากร นันท์ธนทรัพย์ การตลาด jed_swinging@hotmail.com
52 546051600551 นางสาวชลธิชา จันทร์นุช การตลาด Yoyo_cicky@hotmai.com
53 525051600589 นายศิรเดช นวลขาว การตลาด siradechn@gmail.com