รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585051610053 นางสาวพรสุภา งามโชคชัยเจริญ การตลาด Kwan_club2010@hotmail.com
2 585051610061 นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องเม็ก การตลาด marie_cuties@msn.com
3 606051600389 นางสาวเก็จทาวา วัตถากรณ์ การตลาด ngaochan.tam40@gmail.com
4 585051610269 นายปัญญารัตน์ ทองมหา การตลาด hotncold3990@hotmail.com
5 585051604247 นายภานุพงศ์ ฟูตระกูล การตลาด nongkhanglame@gmail.com
6 585051604429 นางสาวอภิญญา โชติมุข การตลาด kikky73@hotmail.com
7 585051600104 นายเชษฐา จำปาเทศ การตลาด phongspas.7@gmail.com
8 585051600617 นายอนาวิล อับดุลรอมาน การตลาด matinest001@gmail.com
9 585051604395 นายสุธาวี พิกุลศรี การตลาด bass_frame@hotmail.com
10 585051610301 นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยอุดม การตลาด tangmo_b2009@hotmail.com