รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515050900122 นายทิฐิ นพคุณ การประเมินราคาทรัพย์สิน compactsteeler@hotmail.com
2 525050900022 นางสาววนิดา คำผง การประเมินราคาทรัพย์สิน numsom_punch@live.com
3 50505090014 นายกฤช ว่องปรีชากุล การประเมินราคาทรัพย์สิน krit-2@hotmail.com