รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515050600904 นางสาวศศิธร เอี่ยมปริก การเงิน chocolate_chip9@hotmail.com
2 525050600960 นางสาวลลิตา ขุนเรณภักดี การเงิน goy_snowdark@hotmail.com
3 525050600903 นายพงษ์ศักดิ์ ฟักอ่อน การเงิน Pongsakni_30@hotmail.com