รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585050601020 นางสาวมนัสภร นันทฤทธิ์ การเงิน laymon__@hotmail.com
2 585050601046 นางสาวรุ้งตะวัน ทองเพลา การเงิน pang2890@gmail.com
3 585050600386 นายนาวี ดำเกิงธนันต์ การเงิน sui_zz@hotmail.com
4 585050600840 นางสาววัลภา เชื้อแสน การเงิน Wanrapajune@hotmail.com
5 585050601087 นายสมรัก ศรีบัวรินทร์ การเงิน nongzaza_1996@hotmail.com
6 585050600428 นายประคุณ พิพัฒน์ทั้งสกุล การเงิน takkui_179@hotmail.com
7 585050600097 นางสาวจันทร์ญา ระวังชื่อ การเงิน Janyakung204@gmail.com
8 585050600378 นายนันทกร เซี่ยงจง การเงิน nuntakorn_kiku@hotmail.com