รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525050700075 นางสาวรุ่งฤดี อรุณทิพย์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ meme_jung23@hotmail.com
2 515050700134 นางสาววราภรณ์ บรรจงปรุ ภาษาอังกฤษธุรกิจ nickandnok@gmail.com
3 515050700415 นางสาวมนิตา ดำสุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ jubilee_barcara@hotmail.com