รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585050700418 นายพิชญ์ วงศ์สามารถ ภาษาอังกฤษธุรกิจ fbi12310@hotmail.com
2 585050700186 นางสาวสุพิชญา อนันต์ ภาษาอังกฤษธุรกิจ preaw.supitchaya@gmail.com
3 585050700566 นางสาวจุฑารัตน์ แซ่กี้ ภาษาอังกฤษธุรกิจ chutaratsk_@outlook.com
4 585050700426 นางสาวพีรยา พิสิฐนรชัย ภาษาอังกฤษธุรกิจ peerayaaa@gmail.com
5 585050700145 นางสาวเปรมกมล ฤทธิ์สุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ Promkamon_22@hotmail.com
6 585050700608 นางสาวสุรัญญา แสงทับ ภาษาอังกฤษธุรกิจ baifern_nalukeiei@hotmail.com
7 575050700617 นางสาวอรุณศิริ จรูญแสง ภาษาอังกฤษธุรกิจ snoopy_1771@hotmail.com