รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 529050500261 นางสาวศรีกุลณัฐ แก้วกอง ระบบสารสนเทศ pukpikzanarak@hotmail.com
2 529050500097 นายอัสฟาร์ แวมิง ระบบสารสนเทศ soundlikethe90salive@hotmail.com
3 529050500188 นางสาวกรปภา พิศวิลัย ระบบสารสนเทศ dolce.dyke@gmail.com
4 529050500329 นางสาวกานต์พิสชา เปลี่ยนเพ็ง ระบบสารสนเทศ dolce.dyke@gmail.com
5 529050500279 นางสาวเพชรี อิ่มด้วยสุข ระบบสารสนเทศ neyya_54@hotmail.com
6 529050500047 นายพิชิตชัย นพนาคีพงษ์ ระบบสารสนเทศ freyacristzan@hotmail.com
7 529050500021 นางสาวชุลีพร กังสุกุล ระบบสารสนเทศ aors.kangsukul@gmail.com