รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575051200898 นายปวรุตม์ สุดเกษ ระบบสารสนเทศ body1532@hotmail.com
2 586051210035 นายดลวัตร บุญกมุติ ระบบสารสนเทศ asheetosz@gmail.com
3 575051200773 นายทรงกลด ศรีทอง ระบบสารสนเทศ tayaslove@hotmail.com
4 585051200061 นายเจตพงศ์ ระวิวงศ์ ระบบสารสนเทศ jatapong@hotmail.com
5 596051200019 นางสาวกชกรณ์ แสนสุข ระบบสารสนเทศ kochtkorn.san@bncc.ac.th
6 585051200467 นายภานุวัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์ ระบบสารสนเทศ carsanovar@hotmail.com
7 585051200574 นางสาวณัฐธิดา ณัฐวิภานารา ระบบสารสนเทศ yybeast.nn@gmail.com
8 575051200922 นายภรัณยู ธนัตถ์กฤตกร ระบบสารสนเทศ volcanoes01@hotmail.com
9 596051200373 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ฉาย ระบบสารสนเทศ 596051200373@mail.rmutk.ac.th