รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 596051800081 นายวีระวัฒน์ เลาหบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 596051800081@mail.rmutk.ac.th
2 596051800123 นางสาวอทิติ ขาวสอาดธนาภา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ atiti_ink@hotmail.com
3 596051800339 นางสาววรรณวิสา ปราบแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ vanvisa1738@gmail.com
4 596051800289 นายนิติพล ด้วงสีทอง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ birdcanzamark@hotmail.com
5 596051800461 นางสาวแอนนา เตยหอม เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ annaza7820@hotmail.com
6 596051800263 นายธนพงษ์ วรรณมานะ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ maxsiber1717@gmail.com
7 596051800297 นางสาวภัทราพร ทองเกตุ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ pattarapornthongket@gmail.com
8 596051800362 นายวีระยุทธ เหรียญทอง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Surasitreanthong19@hotmail.com
9 596051800446 นางสาวอริศรา การินทร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ lailalako@gmail.com
10 596051800420 นางสาวสิริลักษมี ยาวะโนภาส เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ skunkkik192022@hotmail.com
11 585051800332 นายอนุพนธ์ เทียนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Bigza201441@gmail.com
12 596051800172 นางสาวกรรณิการ์ รอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Kannika9953@gmail.com
13 596051800099 นายวุฒิพงษ์ ปาณชู เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ guname2010@gmail.com
14 596051800396 นางสาวสกุณา วัฒนกูล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ mocherbee@gmail.com
15 596051800370 นายวุฒิวงศ์ เจียรกิตติกุล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ near.and.n@gmail.com
16 575051800598 นายหฤษฎ์ คงชุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ catbatrat122@gmail.com
17 575051800333 นางสาวชมพูณุช ไรเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ nongpear_2538@mail.com
18 575051800275 นางสาวกนกวรรณ โหมดช้างใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ woonza_love06@hotmail.com
19 596051800131 นายอรรถพล ท้วมเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ attaponboy2305@gmail.com
20 596051800073 นายรุ่งโรจน์ แซ่จึง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ pad-vi_@hotmail.com
21 596051800313 นางสาวมาริษา บุศรากรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ tarn_m-31@hotmail.com