รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525051200356 นายสุทธิพงศ์ สดแสงสุก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ plugpak@hotmail.com
2 525051200471 นายกรัณย์ ติยะศิริตานนท์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ fictionary03@hotmail.com
3 525051200364 นายกรพิพัฒน์ บวรธรรมทัศน์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ kilin_korn@hotmail.com
4 536051200429 นางสาวศิรินันท์ สุดชนก ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ loveple_25@hotmail.com
5 536051200148 นางสาวกัลยารัตน์ แก้วงาม ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ am.pear@hotmail.com
6 525051200802 นายสราวุธ สินยัง ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ sarawut_sinyang@hotmail.com
7 536051200411 นายวัชริศ เชยชม ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
8 536051200239 นางสาวนภา หมั่นอุตส่าห์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ sole-or@hotmail.com
9 515051200357 นายวิวัฒน์ อ่ำบุญธรรม ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ harrychristensen@hotmail.com
10 525051200554 นางสาวศุภลักษณ์ ทับขำ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ thapkam@hotmail.com
11 536051200304 นางสาวน้ำมนต์ ไชยปลัด ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
12 525051200828 นายอานนท์ หาญคำภา ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ anon_ai@hotmail.com
13 525051200323 นายดนุพล ทิแก้ว ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ doctorjey7@hotmail.com
14 525051200406 นายเอกกมล วิลัย ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ lid_not_know@hotmail.com