รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 589050200130 นางสาวธิตาพร รักธรรม บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ datadviolet@gmail.com
2 589050200064 นายนิธิศักดิ์ พรธนโชติอนันต์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ Night-nun@hotmail,com