รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 529050400256 นางสาวภาราดา สร้างอนาคต การบัญชี anp_sinrapinnoy@hotmail.com
2 536051300047 นายจักรี สุริโย การบัญชี aun_tcc48@hotmail.com
3 515051301080 นางสาวนภาพร มากมูล การบัญชี m_jang_jj@hotmail.com
4 536051310806 นางสาวมินตรา จงมั่งคั่ง การบัญชี yomint33@hotmail.com
5 546051310581 นางสาววารุณี แพงพงค์ การบัญชี nam_naka0511@hotmail.co.th
6 525051300164 นายสุวิทย์ เอี่ยมสำอางค์ การบัญชี aotzajinda@hotmail.com
7 525051301030 นางสาวอมรรัตน์ เพชรรัตน์ การบัญชี ommymy@hotmail.com
8 546051310458 นางสาวพัฒฑิดา ดรมาน การบัญชี arerofah_fah@hotmail.com
9 525051300248 นายณกฤตพล แซ่ตั้ง การบัญชี nakittapon001@gmail.com
10 546051310375 นางสาวอารียา ทองก้อน การบัญชี ploynampeung_16@hotmail.com
11 536051300377 นางสาวณัฐพร ทวีหิรัญสุวรรณ การบัญชี
12 536051310830 นายวีระ วัฒนเขื่อนขันธ์ การบัญชี homeveera@yahoo.co.th
13 525051301154 นายวิชัย เจนกุลประสูตร การบัญชี vichai_baby@hotmail.com
14 551505040271 นายณัฐกิตติ์ เอี่ยมมา การบัญชี pudfoon@hotmail.com
15 525051301246 นางสาวโสภา กุลมลิวัลย์ การบัญชี sutteeruk13@hotmail.com
16 536051300294 นางสาวเสาวลักษณ์ มาวัน การบัญชี dugdig_pink@hotmail.com