รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585051300127 นางสาวจุฑามาส ศรีเฟื่องฟุ้ง การบัญชี jutamasrf@outlook.com
2 585051300184 นายญาณวัฒน์ อินทะไชย การบัญชี iintaihu@hotmail.com
3 585051300499 นางสาวชุติมา จันทร์มงคลทิพ การบัญชี punkawpun@gmail.com
4 585051300168 นางสาวชิดชนก เดชทองพงษ์ การบัญชี yoohaneun@hotmail.com
5 585051301828 นางสาวธนันชา ชัยชนะ การบัญชี sai_2539@hotmail.com
6 565051301234 นางสาววชิราภรณ์ บุญเยือง การบัญชี fon14fon@hotmail.com
7 575051301985 นางสาวนุชจรินทร์ นามโคตร การบัญชี nutjarin6186@gmail.com
8 606051300709 นางสาวภัทรวีร์ หลิวชาญพิมพ์ การบัญชี numailoveme@gmail.com
9 585051300507 นายฐปกรณ์ กุลนรัตน์ การบัญชี barnreborn@hotmail.com
10 606051300626 นางสาวสุภาพร แซ่หลี การบัญชี daw.supaphon16@gmail.com
11 606051300048 นางสาวเจนจิรา อินทร์ธิแสง การบัญชี janjiraintisaeng@gmail.com
12 585051301810 นางสาวธนยา หทัยสมิทธ์ การบัญชี ttaannaayyaa@gmail.com
13 575051300722 นางสาวบุญธิตา ศิริจินดาพันธ์ การบัญชี boontita1@gmail.com
14 606051300519 นางสาวพูนทวี บุญธานี การบัญชี sanokpensuksan@gmail.com
15 606051300063 นางสาวฐาปนี มนขุนทด การบัญชี TapaneeMonkhunthod@gmail.com
16 596051300736 นายสรวิศ ช่วงยรรยง การบัญชี ball.0875084028@gmail.com
17 606051300014 นางสาวกรกนก สำราญพงษ์ การบัญชี mekmokk_12@hotmail.com
18 585051301885 นายอรรนพ เตชะจงเจริญ การบัญชี annoap.techa@gmail.com
19 606051300170 นายณัฐพล อ้นวงษา การบัญชี natloveghost@gmail.com
20 585051301299 นายอำนาจ แก้วยก การบัญชี aumnat_naja@hotmail.co.th
21 585051300853 นายปรินทร สำราญถิ่น การบัญชี narupon1972@hotmail.com
22 606051300642 นายนฤเดช ตั้งจิตต์ธรรม การบัญชี narudach.tan@bbc.ac.th
23 585051301745 นายธนวัฒน์ สวาทะสุข การบัญชี boyyo2009@gmail.com
24 575051301001 นางสาวจิราภา เรืองเนาวรัตน์ การบัญชี Jirapha.R@outlook.com
25 585051301703 นายวรัตถ์ พิบูลอุดมพรกุล การบัญชี Warat.Boom13@outlook.com
26 606051300592 นางสาวสุพรรษา เหลาสิงห์ การบัญชี nueng.rung@hotmail.com
27 585051301349 นายวีรภัทร จันทร์รัสมี การบัญชี meemoomee55@hotmail.com
28 606051300196 เธ™เธฒเธขธัชตะวัน ธนินท์วานิชกุล การบัญชี thachtawan.th@hotmail.com
29 575051300672 นางสาวน้ำทิพย์ พัตรภักดิ์ การบัญชี narmtip_2358@hotmail.com
30 565051301739 นางสาวอรวรรณ บุญลับ การบัญชี pangzaa_happy@hotmail.com
31 585051301414 นายสงกรานต์ จิวเหยียน การบัญชี hongtaeft555@hotmail.com
32 575051310226 นางสาวธัญพร แซ่ฮั่น การบัญชี noo_front@hotmail.com
33 606051300543 นายวัชรพล สาสนียธรรม การบัญชี nut.watcharaphon@gmail.com
34 606051300535 นางสาววณิดา แสงไวย์ การบัญชี noomay.fluk@gmail.com
35 585051301018 นางสาวยุวธิดา พึงพิมาย การบัญชี fern.1214.yp@gmail.com
36 575051310440 นางสาววิจิตรา งามดี การบัญชี Wichittraploy@gmail.com
37 585051300663 นายพงศ์อรัญ เชี่ยวสมุทร การบัญชี maxmaza100255@hotmail.com
38 575051310242 นางสาวกรกช ศรีประดิษฐ การบัญชี par2840_@hotmail.co.th
39 575051310010 นางสาวสุภาพร พวงเพชร การบัญชี oommoo@outlook.co.th
40 585051310258 นางสาวพัชรา มุ่งงาม การบัญชี yingja_29@hotmail.com
41 585051300358 นางสาวกวินนาฎ สุทธิพันธุ์ การบัญชี S.Kawinnat@gmail.com
42 596051300264 นายชาครีย์ สกุลพิมลรัตน์ การบัญชี chakaree.shop@gmail.com
43 585051300432 นายจิระวัฒน์ ภาษีผล การบัญชี njpbpomloveva@hotmail.com
44 585051300234 นางสาวณัฐชา ปรางค์รัตน์ การบัญชี natchaprangrat@gmail.com
45 585051300721 นางสาวภัทรลภา คุ้มเรือน การบัญชี phatrapha2292@gmail.com
46 585051301570 นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์ การบัญชี bhum_ba.le@hotmail.com
47 596051300603 นางสาวสุทธิดา เงินเจริญ การบัญชี suttida_icc@hotmail.com