รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 586051400578 นายสหรัฐ มณีคง การจัดการ saharatko@hotmail.com
2 586051400669 นางสาวสุภชา นาคเจริญ การจัดการ moshi.knommoji@gmail.com
3 575051500784 นางสาวนันทกาญจน์ พงษ์พิทักษ์ การจัดการ nuntakran_085@hotmail.com
4 575051500214 นางสาวพรนิดา พิมเพ็ง การจัดการ pimpeng_p@hotmail.com
5 575051400936 นายนวภัทร อมรภัทราภรณ์ การจัดการ magellan.bz@hotmail.com
6 586051400065 นายชวัลวิทย์ ทาแหยม การจัดการ noo.bank656@gmail.com
7 575051401223 นายชนะพล มงคลานันท์กุล การจัดการ chanapon_mk@hotmail.com
8 575051501071 นางสาวธิดา แก้วสีขาว การจัดการ Thidakeaww@gmail.com
9 575051400423 นางสาวปวรรัตน์ วรวุฒิธีรกุล การจัดการ tip_you_4ever@hotmail.com
10 575051500503 นายณัฐภูมิ วัฒนเบญจากุล การจัดการ chokyboom2539@hotmail.com
11 575051501063 นายธนพงษ์ ชัยณรงค์ การจัดการ nop_blmt@hotmail.co.th
12 575051500404 นายกฤษดา ศักดิ์ศรีเจริญยิ่ง การจัดการ kritsada.ssjry@gmail.com
13 575051500750 นางสาวกันยารัตน์ จัตวานิช การจัดการ eve.za.za1995@gmail.com
14 575051400951 นางสาววสุรีย์ ศรีประเสริฐ การจัดการ ruktur2011@hotmail.com
15 586051400834 นางสาวพิมม์เพทาย ใจเย็น การจัดการ july_ploy@hotmail.com
16 575051500446 นางสาวรุ่งอรุณ เกิดประสพ การจัดการ rungarun.kerdprasob.y@gmail.com
17 575051411016 นายภัทร หาญเจริญกานต์ การจัดการ k.hung.007@hotmail.com
18 575051401215 นางสาววรนาถ ทองโฉม การจัดการ palaploywrn@gmail.com
19 586051400115 นางสาวปาณิสรา ศรีดี การจัดการ panisara.sd@gmail.com
20 575051500982 นายสุระเดช จิตต์อุดมธรรม การจัดการ suradej_jit-udomtham@hotmail.com
21 586051400776 นางสาวอรวรรณ จั่นทอง การจัดการ orawan 130837@gmail.com
22 575051500743 นางสาววิริญา เจริญลอย การจัดการ charoenloi2539@gmail.com
23 575051500206 นางสาวพรฐิตา จันทร์ตะคุ การจัดการ P.gift.porntita@gmail.com
24 575051500537 นายสุรสิทธิ์ สังด่านจาก การจัดการ Texharlequin@gmail.com
25 586051400768 นางสาวศศิวิมล เหมือนละม้าย การจัดการ Tansasiwimon1995@gmail.com
26 575051501030 นายอัฐพล ชัดเชื้อ การจัดการ tuanote3279@gmail.com
27 565051400051 นางสาวกิตติมา อัครวุฒิชัย การจัดการ kittima.akhara@gmail.com
28 575051501048 นางสาวอารียา วงษ์ยิ้ม การจัดการ Arree_ya_123@hotmail.com
29 575051500305 นางสาวมาเรียม ไกรรมณ์ การจัดการ maream1995@hotmail.com
30 586051400032 นายกองทัพ ดาศรี การจัดการ bumbim_202@hotmail.com
31 575051500859 นางสาวศิริลักษณ์ คุ่ยจันทร์ การจัดการ sirilakkuijan@gmail.com
32 575051500917 นางสาวนิรัตน์ดา สีม่วง การจัดการ auang_555@hotmail.com
33 576051400777 นางสาวจุฑามาศ คงสุวรรณ การจัดการ Acc216_25@hotmail.com
34 575051500115 นางสาวชลธิชา เวชกร การจัดการ FERN0358@GMAIL.COM
35 576051400785 นางสาวอัจฉรา ปัดภัย การจัดการ audchara_putpai@gmail.com
36 565051500926 นางสาวศศิวิมล เจริญชีพ การจัดการ room_105@hotmail.com
37 575051501162 นางสาววริษรา สอนหว่าง การจัดการ warissara.bankoh@gmail.com
38 575051400795 นางสาวสิริกานดา นาอุดม การจัดการ dream_the_movie@hotmail.co.th
39 575051500347 นางสาวสกุณา อาษาจิตร์ การจัดการ Kunying_noon@hotmail.com
40 575051500842 นางสาวมุธิตา อ่อนคำ การจัดการ yuimutita@gmail.com
41 575051401041 นายศุภกร ภู่พงศ์สกุล การจัดการ supakron1412@gmail.com
42 575051400316 นางสาวเพ็ญนภา ชินเสนา การจัดการ bow_hippo@hotmail.com
43 575051400191 นางสาวบุญญารัตน์ ห้อยเหม การจัดการ popinpp.123@gmail.com
44 575051401140 นายชัยชนะ พานิชพงษ์ การจัดการ dragoon451@hotmail.com
45 565051400481 นางสาวชัชชฎา สืบดา การจัดการ bpopom24-forever@hotmail.com
46 575051400308 นายรุจิภาส เมฆเกรียงไกร การจัดการ luis38904@hotmail.com
47 575051400365 นายวัฒนะ จันทร์ขำ การจัดการ wattana1541@gmail.com
48 575051500800 นายศิวดล เที่ยงจิตต์ การจัดการ icez-siwadon@hotmail.com
49 575051501014 นายอริยะ เอี่ยมสุวรรณ การจัดการ
50 575051500933 นายณพงศ์ นนทรักษ์ การจัดการ napongnontharak@hotmail.com
51 586051410114 นางสาวรัตนาพร นาระธรรม การจัดการ fern_naratham@hotmail.com
52 575051400670 นางสาวศุภนาถ ผู้แสนสะอาด การจัดการ ghost_inthenight@hotmail.com
53 575051410588 นางสาวกาญจนา สิงหาพันธ์ การจัดการ biwty_singhaphan@hotmail.com
54 575051500487 นางสาวกฤติกา คล้ายวิจิตร การจัดการ pie_tk@hotmail.com
55 586051410445 นายอัศวชัย แซ่ตั้ง การจัดการ asavachai.saethang@gmail.com
56 575051501113 นางสาวเนติลัข มีคล้าย การจัดการ natiluk1585@gmail.com
57 575051500594 นางสาวศศิวิมล บัวจีบ การจัดการ catcat00003@gmail.com
58 575051500735 นางสาวกนกอร ศรีกรุษ การจัดการ srikrus@gmail.com
59 586051400123 นางสาวกันต์ทิมา ไกรศร การจัดการ smile_kkpoope@hotmail.com
60 575051500578 นางสาววรัญญ์ภร รัดคุ่ย การจัดการ e-pla.lovely@hotmail.com
61 586051400602 นายเอกมงคล มณที การจัดการ akemongkon_9875_@hotmail.com
62 575051500495 นายชานนท์ วรรณะ การจัดการ Jeanza_07@hotmail.com
63 586051400545 นางสาวภัทราพร สายวงศ์ การจัดการ oueii_sod@hotmail.com
64 575051401256 นางสาวขวัญชนก รักษาวงษ์ การจัดการ Ddooo1995@hotmail.com
65 579050300816 นางสาวณฐมน นิ่มนวล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) chinnamonroll19@gmail.com
66 579050300717 นางสาวกาญจนรัตน์ ปิ่นเพชร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) ployfor@hotmail.com
67 579050300998 นางสาวชนกนันท์ เจนกุลนิษฐ์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) chnnmint@hotmail.com
68 579050301277 นางสาวนันธิดา ธนวุฒิกูร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Bebenzzar@hotmail.com
69 579050301186 นายชยุตม์ พูลพิพัฒน์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) tlelompad@hotmail.com
70 579050300337 นางสาววันทนิกา หลีน้อย การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) vantanikazz@gmail.com
71 579050300725 นางสาวเอมอร ไม้จันทร์ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Give-goodness@msn.com
72 579050300766 นายปิยมินทร์ ทองเทียม การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) piyamin_t9@hotmail.com
73 579050300220 นางสาวธีรพร มนูธรรมธร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) cher906@hotmail.com
74 579050300014 นางสาวณัฐริกาญจน์ แป้นสกุล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) chanomqaimook20@hotmail.com
75 579050300097 นางสาวกุลยา ณ นคร การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) kullaya51@gmail.com
76 579050301137 นายเฉิน ซี่จาง การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
77 579050300972 นางสาวกุลชา ชาติอาสา การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ)
78 569050300858 นายฤทธิเกียรติ เอกฤทธิพล การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (นานาชาติ) Rittikiat.ek@gmail.com
79 575051700848 นางสาวณัฐธิดา แป้นบางนา การตลาด Tmm_np@hotmail.com
80 575051701127 นางสาวธัญพิชชา การีรัตน์ การตลาด creammy_love@hotmail.com
81 586051600227 นางสาวกัลยารัตน์ โชควินิจ การตลาด Nutie-n@hotmail.com
82 575051701143 นางสาวธัญรดา เพ็ชร์ช้าง การตลาด tpc.pink@hotmail.com
83 566051600062 นางสาวชุติกาญจน์ วิภาสวงศ์ การตลาด mook_kimji@hotmail.com
84 575051700509 นายณัฐกันต์ธร เศษมาก การตลาด takache_777@hotmail.com
85 575051604131 นายธีรภัทร์ โชติธีระประทีปต์ การตลาด therapat_tt57@hotmail.com
86 576051600178 นายภาณุพงศ์ หมั่นเสดาะ การตลาด not_ibanez@hotmail.com
87 565051700443 นางสาวเกศราภรณ์ ประสิทธิพร การตลาด falack.mk__@hotmail.com
88 565051700666 นายอภิสิทธิ์ เชยชื่น การตลาด keeplips@live.com
89 575051701069 นางสาวเกวรินทร์ เพ็ชรสว่าง การตลาด k.kiao@hotmail.com
90 575051700343 นางสาวศิรภัสสร สิทธิกูล การตลาด juneclub_16@hotmail.com
91 596051600499 นายพลวัฒน์ รัตนไพศาล การตลาด Paiza9878@msn.com
92 575051700046 นางสาวภัทรณัฐ อินทร์พรหม การตลาด phattharanut.fern@gmail.com
93 575051700038 นายธณกาญจน์ นาวาทอง การตลาด thanakarn_0727@hotmail.com
94 575051700269 นางสาวปิยรักษ์ บุญกว้าง การตลาด Nampetchpiyarak@gmail.com
95 575051700384 นางสาววนิดา เกตุสุวรรณ์ การตลาด Aemketsuwan@gmail.com
96 575051700905 นางสาวปาลิดา เชื้อโชติ การตลาด tury_tom-dy@hotmail.com
97 575051700533 นางสาวเพ็ญพิสุทธิ์ ปรางค์มุข การตลาด penpisut.nm@gmail.com
98 579050400319 นางสาวณัฐชญา สุพัฒนโกศล การบัญชี (นานาชาติ) Nutchayapin@yahoo.com
99 565050900424 นายยุทธศักดิ์ คงวิโรจน์ การประเมินราคาทรัพย์สิน DELTA_YM@HOTMAILCOM
100 565050900531 นางสาวอัญมณี ชูใจ การประเมินราคาทรัพย์สิน poyfai_73_mrb@hotmail.com
101 565050900481 นางสาววิภาดา ประเสริฐแท่น การประเมินราคาทรัพย์สิน Noie_824@hotmail.com
102 575050900324 นายมาร์ค วงษ์งาม การประเมินราคาทรัพย์สิน markP555_@hotmail.com
103 575050900241 นางสาวณิชาภา คำพรหม การประเมินราคาทรัพย์สิน nichapa_nini@hotmail.com
104 575050900464 นางสาวฐิติชญา จันทะวงค์ การประเมินราคาทรัพย์สิน Saengchana1995@gmail.com
105 575050600460 นายณัฐวุฒิ แก้วลอย การเงิน Benzhw11@hotmail.com
106 575050600932 นางสาววิภาวรรณ ศรีสวัสดิ์ การเงิน -
107 575050600536 นางสาวพนารัตน์ เพชรโตรม การเงิน grand_panarat_@hotmail.co.th
108 575050601054 นางสาวอารยา คชานุบาล การเงิน araya.kacha@hotmail.com
109 575050600247 นายจตุพร หอมเนียม การเงิน jatuponslayer@gmail.com
110 575050600882 นายมุนี กิ่งจันทร์ การเงิน note_extreme@hotmail.com
111 575050601047 นางสาวอลิศา ดวงฤทธิ์ การเงิน kob-alisa@hotmail.com
112 575050600395 นางสาวกนิษฐา เทพวรรณกุล การเงิน dek_vid-nid@hotmail.com
113 575050600916 นางสาววนิดา บางประอินทร์ การเงิน bella_loveMH@hotmail.com
114 575050600239 นายณรงธรรม นพรัตน์ การเงิน kunchijame@hotmail.com
115 575050600650 นางสาวสุภาภรณ์ เมืองปลื้ม การเงิน FANG_RUKSANUK@hotmail.co.th
116 575050600924 นางสาววนิดา มาถาวร การเงิน wanidam23@gmail.com
117 575050600684 นางสาวอรัญชา มาตราช การเงิน kikhtt@hotmail.com
118 575050700591 นางสาวสิริรัตน์ จันทร์เขียว ภาษาอังกฤษธุรกิจ toieo_tour@hotmail.com
119 565051200774 นายพชรวัฒน์ หลวงจันทร์ ระบบสารสนเทศ patcharawat.lu@gmail.com
120 586051200184 นายสมัชชา ณ พัทลุง ระบบสารสนเทศ samatcha.nap@bncc.ac.th
121 565051200378 นางสาวจารุภา เวชผสาร ระบบสารสนเทศ Augus_t@hotmail.com
122 565051200451 นายธนกฤต วณิชชัยกิจ ระบบสารสนเทศ Thanakij_416@hotmail.com
123 565051201137 นายสถาพร โรจนปรีดา ระบบสารสนเทศ bestsoul.htt@gmail.com
124 565051201160 นายจิรสิน เรืองชัยโชติ ระบบสารสนเทศ jira.yongz@gmail.com
125 565051200592 นายวัฒนา ถานะ ระบบสารสนเทศ watthana1994@gmail.com
126 565051200048 นายเฉลิมวัฒน์ น้อยหมอ ระบบสารสนเทศ tonone123@hotmail.com
127 586051200283 นายณัฐพล ชัยอำนาจ ระบบสารสนเทศ nuttapol2rcc@hotmail.com
128 565051201061 นายสิริโชค อดุลยฤทธิกุล ระบบสารสนเทศ hong-.-2006@hotmail.com
129 565051200345 นางสาวขนิษฐา สนองค์ ระบบสารสนเทศ khanittha.s_aew@hotmail.com
130 586051200267 นายชาญณรงค์ จารุภูมมิก ระบบสารสนเทศ new_220_1299@hotmail.com
131 586051200325 นายธนากร ศรีกอง ระบบสารสนเทศ fokthanakorn@hotmail.com
132 586051200457 นางสาวสาวิณี สมเสมอ ระบบสารสนเทศ bamboo2536@hotmail.com
133 576051200219 นางสาวนรินทร ดาดลานี ระบบสารสนเทศ lily_cbac@hotmail.com
134 576051200417 นางสาวศุภรัตน์ กุลไพศาล ระบบสารสนเทศ -
135 565051800276 นายพุฒิพงศ์ จันทร์สม เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ beer_12492@hotmail.com
136 565051800052 นายชยพล วรรณดี เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ cyp.tumser@gmail.com
137 565051800391 นายสาธร บ่อชล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ sathorn_123@hotmail.com
138 565051800433 นายอนุพันธ์ ปุริตธรรม เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ noumza272537@gmail.com
139 565051800342 นางสาวมุกดา พลายจันทร์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ mukda_pim@hotmail.com
140 555051200098 นางสาวณัฐพร ขาดรัมย์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ natthapek@gmail.com
141 535051201031 นายธเนศ ประเสริฐสิริพงศ์ ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ manzaajung@gmail.com
142 555051201310 นายเอกภพ ยงประยูร ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ I_pod_raisarla@hotmail.com
143 596051300256 นายจุณวุฒิ ฤทธิดิเรก การบัญชี Junnawut_ohm@hotmail.com
144 575051301969 นางสาวธัญญพร สุขสอาด การบัญชี tangthon.210696@gmail.com
145 586051300950 นางสาวศิริพร ฉิ้นฉิ้ว การบัญชี Siri_2561@hotmail.com
146 555051302019 นายอัษฎางค์ สีหาอ่อนตา การบัญชี chikapuez@gmail.com
147 575051300052 นางสาวกนกพร ผลจันทร์หลาก การบัญชี pangpangkp@hotmail.com
148 569050400237 นางสาวชัญญานุช บินยานี การบัญชี
149 575051302421 นางสาวอิงครัต สวัสดิสาร การบัญชี inkkaratswd@gmail.com
150 565051301994 นางสาวโอรวรรณ ซาตุวาดิ การบัญชี kyoya_o@hotmail.co.th
151 535051300445 นางสาวดลพร สมวาจา การบัญชี conan-nds_ps2@hotmail.com
152 575051300409 นางสาวพรจิรา ศรีสุวรรณสิริ การบัญชี zjpreaw@gmail.com
153 586051300133 นางสาวณัฐธิดา ปันต๊ะ การบัญชี natthidapanta@gmail.com
154 575051302405 นางสาวอภัสราภรณ์ โสมสัย การบัญชี Apat_somsai@hotmail.com
155 575051302108 นายฆัณฏานาท ศิววัฒน์ การบัญชี kantanart@hotmail.com
156 576051310059 นางสาวจินต์จุทา นนทบุตร การบัญชี
157 575051302355 นางสาวสิรีธร มีสุขสบาย การบัญชี surprise12_4@hotmail.com
158 575051301787 นางสาวอลิษา รุ่งสว่าง การบัญชี kookkig.1414@gmail.com
159 575051302306 นายวศิน ชื่นตั้งชิ้น การบัญชี wasin.god@gmail.com
160 575051301613 นางสาวสถิดาภรณ์ ม่วงสาตร์ การบัญชี nancy171038@gmail.com
161 596051300017 นางสาวกชรัตน์ สุดาดวง การบัญชี S.Gotcharad@gmail.com
162 596051300108 นางสาวปิยวรรณ ภู่ระย้า การบัญชี tanoytii@gmail.com
163 575051301910 นางสาวผไทมาศ ปุษปาคม การบัญชี pusapakomp@gmail.com
164 565051301655 นางสาวสุภาวดี ทุลินไธสง การบัญชี nok_bb10@hotmail.com
165 575051301837 นางสาวสุวนันท์ พวงมณี การบัญชี suwakae@hotmail.com
166 586051310207 นางสาวนราภรณ์ แจ่มเรือน การบัญชี kikkok_nj@hotmail.com
167 575051302009 นายปัญญากร ปานสายลม การบัญชี panyakorn52@hotmail.com
168 569050400211 นายวิริยะยุทธ เชิญเชื้อ การบัญชี nong_mon_za_na@hotmail.com
169 586051300182 นายทัศดนัย เหลือมั่น การบัญชี nuts057@hotmail.com
170 575051300771 นางสาวปัทมาภรณ์ นฤภัย การบัญชี path.15246@gmail.com
171 576051300282 นางสาวจิรากาญจน์ บัวกิ่ง การบัญชี jira_noolek@hotmail.com
172 575051301753 นายอธิษฐ์ เจนพุฒิพันธ์ การบัญชี athid.j@hotmail.com
173 586051300935 นางสาวศศิวิมล ฉิมนาคพันธ์ การบัญชี aoy_zaa2537@hotmail.com
174 575051301803 นางสาวพรพัณณิน แย้มรุ่ง การบัญชี ning0284gmail.com
175 596051300223 นางสาวจริยา ศรีจุ้ย การบัญชี chaviyasvijui64@hotmail.com
176 596051300249 นางสาวจุฑามาศ น้อยเกิด การบัญชี sareena2226@gmail.com
177 575051300094 นายกิตติคุณ อินทเวคิน การบัญชี tonsters_@hotmail.com
178 575051302066 นายกษิดิศ จันทร์สำอางค์ การบัญชี inkping1@gmail.com
179 575051301639 นางสาวสิริลักษณ์ ม่วงกลม การบัญชี beer_za_za_@hotmail.com
180 575051301688 นางสาวสุพัตรา แสงศรี การบัญชี nongwan040339@gmail.com
181 596051300520 นางสาววรวรรณ มั่นเหมาะ การบัญชี bum_aom123@hotmail.com
182 575051301530 นางสาวอริศรา ฐานวิสัย การบัญชี arissara_108@hotmail.com
183 575051300086 นางสาวกาญจนา อามาตมุลตรี การบัญชี pploy7058@gmail.com
184 575051300151 นางสาวจิราพัชร คำม่วงไทย การบัญชี mimiew.jira@gmail.com
185 575051302272 นางสาวฤทัยภัสสร์ ศรีนันทโนทัย การบัญชี muk17800@hotmail.com
186 575051302348 นางสาวสิริรัตน์ พงษ์วัน การบัญชี saow_211238@hotmail.com
187 575051302132 นายชลัช บุญธนรัตน์ การบัญชี teramat2540@gmail.com
188 575051302330 นางสาวสมปอง ฉัตรสูงเนิน การบัญชี sompong3012@outlook.co.th
189 575051302413 นางสาวอริสา พลเลิศ การบัญชี ayarisap@gmail.com
190 565051302174 นางสาวนิชยา โชติกะสุภา การบัญชี tnichaya@gmail.com
191 575051302363 นายสุพัฒน์ งามเลิศไพโรจน์ การบัญชี pkc_champ@hotmail.com
192 575051301480 นางสาวศิริโสภา รอดพล การบัญชี ิbuw_narak@hotmail.com
193 596051300074 นางสาวนริศรา สิงห์งาม การบัญชี GM_sanwa@hotmail.com
194 586051310496 นางสาวนันทวัน มานะจึงเจริญ การบัญชี bamnamomina@gmail.com