รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะบริหารธุรกิจ

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 606051400194 นางสาวพรรณภา แจ้งทะเล การจัดการ pannapa_39@hotmail.com
2 585051400463 นายการุณ แสงเจริญวัฒนา การจัดการ B_bloha@hotmail.com
3 585051401065 นายสุรศักดิ์ อิทธิ การจัดการ karobgap2839@gmail.com
4 606051400301 นางสาวจันจิรา บุตรหา การจัดการ aewza-123@hotmail.com
5 606051400087 นางสาวจุฑามาศ ดอกพวง การจัดการ Jutamas11.mas@gmail. Com
6 585051500254 นางสาวสุพัตรา สมบูรณ์สุข การจัดการ funole1997@hotmail.com
7 596051400163 นางสาววสุนันท์ วอนแม้น การจัดการ nus_mai53@hotmail.co.th
8 596051400064 นายธนาพล ภุมรินทร์ การจัดการ tanapol.tp69@gmail.com
9 596051400312 นายณัฐพล บุญสมเชื้อ การจัดการ nuttapom00@gmail.com
10 585051400596 นางสาวณัฐวรรณ ทองนิ่ม การจัดการ nattawan.nah@gmail.com
11 596051400122 นางสาวพุทธิดา กิมยงค์ การจัดการ nunanza_131238@hotmail.com
12 585051500205 นางสาวสกาว สาระแสน การจัดการ kakaoze@outlook.co.th
13 596051400239 นางสาวอมรรัตน์ ช่วยบำรุง การจัดการ yaimai525@gmail.com
14 596051400494 นางสาวจิราภรณ์ รัตนโสภา การจัดการ popeye_runk@hotmail.com
15 585051400067 นางสาวฐานิตา จอมศรี การจัดการ hiirorari@gmail.com
16 606051400384 นางสาวศิริวรรณ แก้วผัด การจัดการ Siriwankaewpad@hotmail.com
17 585051500189 นางสาวศศินันท์ โสพันธ์ การจัดการ mint_alone000@hotmail.com
18 585051400125 นางสาวธนภรณ์ เกตุชัยศรี การจัดการ nn200554@gmail.com
19 596051400411 นายวสันต์ ทองคำแท้ การจัดการ wasan.tho95@gmail.com
20 606051400210 นายพีรพล ศิลารัตน์ การจัดการ peezaza2551@gmail.com
21 585051400950 นางสาวศศิพร ธนูกิจพัฒนกุล การจัดการ Ploysasiporn1234@gmail.com
22 606051400053 นางสาวเกศกนก พลชนา การจัดการ som_phonchana@hotmail.com
23 606051400574 นางสาวสุภัสสร แว่นจันลา การจัดการ suphatsorn2008@gmail.com
24 606051400335 นางสาวณัฐชานันท์ นนทชิต การจัดการ Mameawza_22211@hotmail.co.th
25 606051400327 นางสาวจินดามณี โสพิพันธ์ การจัดการ joy_jindamanee@hotmail.com
26 585051400026 นางสาวกัญญาภัทร จากผา การจัดการ fah_1739@hotmail.com
27 596051400080 นางสาวปฏิมา นิทรัพย์ การจัดการ patimanisab21@gmail.com
28 585051400448 นายกวิน เจริญผล การจัดการ winwin_zara@hotmail.com
29 585051400638 นายธนาพงษ์ พรหมชิต การจัดการ TANAPONG-ST@HOTMAIL.COM
30 585051400224 นางสาวภัทราภรณ์ เกณฑ์สันเทียะ การจัดการ Pattapron_milk@hotmail.com
31 585051400398 นางสาวอาภัสรา สีสอาด การจัดการ nok_apatsara@hotmail.com
32 585051400497 นางสาวจุฑามาศ จิตแม้น การจัดการ gapongpang18@gmail.com
33 585051400232 นายภาณุวัฒน์ ผ่องแผ้ว การจัดการ zajitariustng29@hotmail.com
34 585051400992 นายวรพล ธรรมกูล การจัดการ sompong.yai13@gmail.com
35 585051400208 นายพีรสีห์ พวงดอกไม้ การจัดการ peerasee39_@hotmail.com
36 606051400277 นางสาวอินธิรา วิรุมาส การจัดการ mindyawee@gmail.com
37 585051400299 นางสาวสุพัตรา น้อยผิวนวล การจัดการ Kanun0612@gmail.com
38 585051410413 นางสาวสายฝน ฤาชัย การจัดการ Fon.likepetsha@hotmail.co.th
39 606051400236 นางสาวลลิตา ศรีพรม การจัดการ lalitasriprom@gmail.com
40 585051400687 นางสาวนันทัสพร โกษาจันทร์ การจัดการ nantasaporn@gmail.com
41 606051400103 นางสาวชุติกาญจน์ แซ่โง้ว การจัดการ NINGMIX13@GMAIL.COM
42 585051400091 นางสาวณัฐภรณ์ โคทังคะ การจัดการ plaipai.mt@gmil.com
43 596051400254 นางสาวกุลรัตน์ จำรัสพันธุ์ การจัดการ Kae.gularat11@gmail.com
44 606051400111 นางสาวณัชนินทร์ ธนะสาร การจัดการ fern.natchanin@gmail.com
45 585051400356 นายศักดิ์ดา หิสวาณิชย์ การจัดการ mmm55_4@hotmail.com
46 606051400186 นางสาวเปรมฤดี หลักหาญ การจัดการ kook172009@hotmail.com
47 585051410306 นางสาวปิยะธิดา สุวรรณเทศ การจัดการ piyatidazajung@gmail.com
48 606051400459 นางสาวเจนจิรา นกนคร การจัดการ jenjira.noknakorn@gmail.com
49 606051400269 นางสาวสุภาวดี ไชยคง การจัดการ Supavadee08357@gmail.com
50 585051400349 นางสาวพัชราภรณ์ ฟักแก้ว การจัดการ baifrern_5566@hotmail.com
51 606051400046 นางสาวเกวรี สมนอก การจัดการ Kawaree_Somnok@hotmail.com
52 585051401263 นางสาวปอแก้ว สมัครสมาน การจัดการ porkaew409@gmail.com
53 585051610061 นางสาวภัทราภรณ์ เนื่องเม็ก การตลาด marie_cuties@msn.com
54 585051610269 นายปัญญารัตน์ ทองมหา การตลาด hotncold3990@hotmail.com
55 575051700921 นายสมชาติ ตรีสุวรรณ์ การตลาด tuk_big@hotmail.com
56 585051600104 นายเชษฐา จำปาเทศ การตลาด phongspas.7@gmail.com
57 585051610053 นางสาวพรสุภา งามโชคชัยเจริญ การตลาด Kwan_club2010@hotmail.com
58 585051604429 นางสาวอภิญญา โชติมุข การตลาด kikky73@hotmail.com
59 585051604379 นายนฤพัชร ธรรมกูล การตลาด freelife1113@gmail.com
60 585051604213 นางสาวพุธิตา ไกรเเจ่ม การตลาด kissnok@gmail.com
61 585051610301 นางสาวศิริลักษณ์ สร้อยอุดม การตลาด tangmo_b2009@hotmail.com
62 585051600617 นายอนาวิล อับดุลรอมาน การตลาด matinest001@gmail.com
63 585051600195 นางสาวปิยพร ลายดุมชร การตลาด mimai_26003@hotmail.co.th
64 585051604296 นายยศพล พัชรศักดาธร การตลาด yotsaponmb@gmail.com
65 606051600389 นางสาวเก็จทาวา วัตถากรณ์ การตลาด ngaochan.tam40@gmail.com
66 585051604395 นายสุธาวี พิกุลศรี การตลาด bass_frame@hotmail.com
67 585051604247 นายภานุพงศ์ ฟูตระกูล การตลาด nongkhanglame@gmail.com
68 555050900037 นายนฤเบศร์ บุญเกิน การประเมินราคาทรัพย์สิน maxkung_1906@hotmail.com
69 585050601046 นางสาวรุ้งตะวัน ทองเพลา การเงิน pang2890@gmail.com
70 585050600386 นายนาวี ดำเกิงธนันต์ การเงิน sui_zz@hotmail.com
71 585050601020 นางสาวมนัสภร นันทฤทธิ์ การเงิน laymon__@hotmail.com
72 585050600840 นางสาววัลภา เชื้อแสน การเงิน Wanrapajune@hotmail.com
73 585050601087 นายสมรัก ศรีบัวรินทร์ การเงิน nongzaza_1996@hotmail.com
74 585050600097 นางสาวจันทร์ญา ระวังชื่อ การเงิน Janyakung204@gmail.com
75 585050600378 นายนันทกร เซี่ยงจง การเงิน nuntakorn_kiku@hotmail.com
76 585050600428 นายประคุณ พิพัฒน์ทั้งสกุล การเงิน takkui_179@hotmail.com
77 585050700145 นางสาวเปรมกมล ฤทธิ์สุข ภาษาอังกฤษธุรกิจ Promkamon_22@hotmail.com
78 575050700617 นางสาวอรุณศิริ จรูญแสง ภาษาอังกฤษธุรกิจ snoopy_1771@hotmail.com
79 585050700418 นายพิชญ์ วงศ์สามารถ ภาษาอังกฤษธุรกิจ fbi12310@hotmail.com
80 585050700608 นางสาวสุรัญญา แสงทับ ภาษาอังกฤษธุรกิจ baifern_nalukeiei@hotmail.com
81 585051200574 นางสาวณัฐธิดา ณัฐวิภานารา ระบบสารสนเทศ yybeast.nn@gmail.com
82 575051200898 นายปวรุตม์ สุดเกษ ระบบสารสนเทศ body1532@hotmail.com
83 585051200467 นายภานุวัฒน์ จันทร์ศรีวงศ์ ระบบสารสนเทศ carsanovar@hotmail.com
84 586051210035 นายดลวัตร บุญกมุติ ระบบสารสนเทศ asheetosz@gmail.com
85 575051200773 นายทรงกลด ศรีทอง ระบบสารสนเทศ tayaslove@hotmail.com
86 585051200061 นายเจตพงศ์ ระวิวงศ์ ระบบสารสนเทศ jatapong@hotmail.com
87 575051200922 นายภรัณยู ธนัตถ์กฤตกร ระบบสารสนเทศ volcanoes01@hotmail.com
88 596051200019 นางสาวกชกรณ์ แสนสุข ระบบสารสนเทศ kochtkorn.san@bncc.ac.th
89 596051200373 นางสาวจุฑามาศ แสงจันทร์ฉาย ระบบสารสนเทศ 596051200373@mail.rmutk.ac.th
90 575051800333 นางสาวชมพูณุช ไรเกษ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ nongpear_2538@mail.com
91 596051800362 นายวีระยุทธ เหรียญทอง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Surasitreanthong19@hotmail.com
92 596051800297 นางสาวภัทราพร ทองเกตุ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ pattarapornthongket@gmail.com
93 596051800446 นางสาวอริศรา การินทร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ lailalako@gmail.com
94 575051800275 นางสาวกนกวรรณ โหมดช้างใหญ่ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ woonza_love06@hotmail.com
95 585051800332 นายอนุพนธ์ เทียนทอง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Bigza201441@gmail.com
96 596051800172 นางสาวกรรณิการ์ รอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ Kannika9953@gmail.com
97 596051800131 นายอรรถพล ท้วมเจริญ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ attaponboy2305@gmail.com
98 596051800099 นายวุฒิพงษ์ ปาณชู เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ guname2010@gmail.com
99 596051800073 นายรุ่งโรจน์ แซ่จึง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ pad-vi_@hotmail.com
100 596051800313 นางสาวมาริษา บุศรากรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ tarn_m-31@hotmail.com
101 596051800081 นายวีระวัฒน์ เลาหบุตร เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 596051800081@mail.rmutk.ac.th
102 596051800123 นางสาวอทิติ ขาวสอาดธนาภา เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ atiti_ink@hotmail.com
103 575051800598 นายหฤษฎ์ คงชุ่ม เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ catbatrat122@gmail.com
104 596051800396 นางสาวสกุณา วัฒนกูล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ mocherbee@gmail.com
105 596051800370 นายวุฒิวงศ์ เจียรกิตติกุล เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ near.and.n@gmail.com
106 596051800339 นางสาววรรณวิสา ปราบแก้ว เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ vanvisa1738@gmail.com
107 596051800289 นายนิติพล ด้วงสีทอง เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ birdcanzamark@hotmail.com
108 596051800461 นางสาวแอนนา เตยหอม เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ annaza7820@hotmail.com
109 596051800420 นางสาวสิริลักษมี ยาวะโนภาส เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ skunkkik192022@hotmail.com
110 596051800263 นายธนพงษ์ วรรณมานะ เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ maxsiber1717@gmail.com
111 589050200064 นายนิธิศักดิ์ พรธนโชติอนันต์ บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ Night-nun@hotmail,com
112 589050200130 นางสาวธิตาพร รักธรรม บริหารธุรกิจ (การตลาด) นานาชาติ datadviolet@gmail.com
113 585051300507 นายฐปกรณ์ กุลนรัตน์ การบัญชี barnreborn@hotmail.com
114 606051300519 นางสาวพูนทวี บุญธานี การบัญชี sanokpensuksan@gmail.com
115 606051300626 นางสาวสุภาพร แซ่หลี การบัญชี daw.supaphon16@gmail.com
116 606051300048 นางสาวเจนจิรา อินทร์ธิแสง การบัญชี janjiraintisaeng@gmail.com
117 585051301810 นางสาวธนยา หทัยสมิทธ์ การบัญชี ttaannaayyaa@gmail.com
118 575051300722 นางสาวบุญธิตา ศิริจินดาพันธ์ การบัญชี boontita1@gmail.com
119 606051300063 นางสาวฐาปนี มนขุนทด การบัญชี TapaneeMonkhunthod@gmail.com
120 596051300736 นายสรวิศ ช่วงยรรยง การบัญชี ball.0875084028@gmail.com
121 606051300014 นางสาวกรกนก สำราญพงษ์ การบัญชี mekmokk_12@hotmail.com
122 606051300642 นายนฤเดช ตั้งจิตต์ธรรม การบัญชี narudach.tan@bbc.ac.th
123 585051301885 นายอรรนพ เตชะจงเจริญ การบัญชี annoap.techa@gmail.com
124 606051300170 นายณัฐพล อ้นวงษา การบัญชี natloveghost@gmail.com
125 585051301299 นายอำนาจ แก้วยก การบัญชี aumnat_naja@hotmail.co.th
126 596051300264 นายชาครีย์ สกุลพิมลรัตน์ การบัญชี chakaree.shop@gmail.com
127 585051301570 นางสาวณัฐธิดา สินทรัพย์ การบัญชี bhum_ba.le@hotmail.com
128 585051300853 นายปรินทร สำราญถิ่น การบัญชี narupon1972@hotmail.com
129 585051300127 นางสาวจุฑามาส ศรีเฟื่องฟุ้ง การบัญชี jutamasrf@outlook.com
130 585051301018 นางสาวยุวธิดา พึงพิมาย การบัญชี fern.1214.yp@gmail.com
131 585051301745 นายธนวัฒน์ สวาทะสุข การบัญชี boyyo2009@gmail.com
132 585051300234 นางสาวณัฐชา ปรางค์รัตน์ การบัญชี natchaprangrat@gmail.com
133 585051300168 นางสาวชิดชนก เดชทองพงษ์ การบัญชี yoohaneun@hotmail.com
134 575051310242 นางสาวกรกช ศรีประดิษฐ การบัญชี par2840_@hotmail.co.th
135 575051301001 นางสาวจิราภา เรืองเนาวรัตน์ การบัญชี Jirapha.R@outlook.com
136 585051300663 นายพงศ์อรัญ เชี่ยวสมุทร การบัญชี maxmaza100255@hotmail.com
137 565051301234 นางสาววชิราภรณ์ บุญเยือง การบัญชี fon14fon@hotmail.com
138 575051310010 นางสาวสุภาพร พวงเพชร การบัญชี oommoo@outlook.co.th
139 585051300721 นางสาวภัทรลภา คุ้มเรือน การบัญชี phatrapha2292@gmail.com
140 585051300499 นางสาวชุติมา จันทร์มงคลทิพ การบัญชี punkawpun@gmail.com
141 585051300358 นางสาวกวินนาฎ สุทธิพันธุ์ การบัญชี S.Kawinnat@gmail.com
142 585051301828 นางสาวธนันชา ชัยชนะ การบัญชี sai_2539@hotmail.com
143 585051300432 นายจิระวัฒน์ ภาษีผล การบัญชี njpbpomloveva@hotmail.com
144 596051300603 นางสาวสุทธิดา เงินเจริญ การบัญชี suttida_icc@hotmail.com
145 585051300184 นายญาณวัฒน์ อินทะไชย การบัญชี iintaihu@hotmail.com
146 585051301703 นายวรัตถ์ พิบูลอุดมพรกุล การบัญชี Warat.Boom13@outlook.com
147 606051300592 นางสาวสุพรรษา เหลาสิงห์ การบัญชี nueng.rung@hotmail.com
148 606051300196 เธ™เธฒเธขธัชตะวัน ธนินท์วานิชกุล การบัญชี thachtawan.th@hotmail.com
149 565051301739 นางสาวอรวรรณ บุญลับ การบัญชี pangzaa_happy@hotmail.com
150 585051301349 นายวีรภัทร จันทร์รัสมี การบัญชี meemoomee55@hotmail.com
151 575051300672 นางสาวน้ำทิพย์ พัตรภักดิ์ การบัญชี narmtip_2358@hotmail.com
152 606051300543 นายวัชรพล สาสนียธรรม การบัญชี nut.watcharaphon@gmail.com
153 585051301414 นายสงกรานต์ จิวเหยียน การบัญชี hongtaeft555@hotmail.com
154 575051310226 นางสาวธัญพร แซ่ฮั่น การบัญชี noo_front@hotmail.com
155 606051300535 นางสาววณิดา แสงไวย์ การบัญชี noomay.fluk@gmail.com
156 575051310440 นางสาววิจิตรา งามดี การบัญชี Wichittraploy@gmail.com
157 585051310258 นางสาวพัชรา มุ่งงาม การบัญชี yingja_29@hotmail.com
158 575051301985 นางสาวนุชจรินทร์ นามโคตร การบัญชี nutjarin6186@gmail.com
159 606051300709 นางสาวภัทรวีร์ หลิวชาญพิมพ์ การบัญชี numailoveme@gmail.com