รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575021000501 นายณัฐวัชร ทองเหม วิทยาการคอมพิวเตอร์ Railgun_fender@hotmail.com