รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575020700903 นายวศิน แสงจันทร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม hahm_lp@hotmail.com
2 575020700739 นายศิวโรจน์ สรสิริ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม toon-1-2-3@hotmail.com
3 585020700100 นายทันรัตน์ ส่านประสงค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม fbibeerinw@gmail.com
4 585020700050 นางสาวนภาพร อ่อนตานา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม npp_garfield@hotmail.com
5 575020700887 นางสาวนิกข์นิภา อานุภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม mo_love007@hotmail.com
6 585020700647 นางสาวพิมพ์พร ป่านขาว ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม jar-tom@hotmail.com
7 585020700449 นางสาวธณาวรรณ์ พันธ์โคก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม mapy0323@gmail.com
8 575020700911 นางสาวนภาพร วงค์ษาวยอด ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม iamnam34@hotmail.com
9 555020700376 นายธนชัย อ่ำสุดใจ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม boy_tmc@hotmail.com
10 585020700746 นายศิวัช จิตพรหมคุปต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม S191123@HOTMAIL.COM
11 585020700118 นายกฤศเดช ชุลีทองฤกษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม banks1626@gmail.com
12 585020700902 นางสาวอภิฤดี เอี่ยมสะอาด ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม bam_blb@hotmail.com
13 585020700605 นางสาวอัญมณี แพสุพัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม anty2539@hotmail.com
14 585020700878 นางสาววริศรา พรมเขจร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม nupnueng1234@gmail.com
15 575020700721 นางสาวอนันตยา ชูเรือง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม kjyw@live.jp
16 585020700225 นางสาวชลธิชา มะอาจเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม tishamaarjlert@gmail.com
17 575020700457 นางสาวพรพิมล เกตุอุดม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม bellepnkt@gmail.com
18 575020700820 นางสาวอัญชัญ แก้วแก่น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม chanu2211@gmail.com