รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525020300261 นางสาวปรารถนา สมนึก เคมี pla_aqua_marin@hotmail.com
2 525020300543 นางสาวพรสุดา ลี้ทรงศักดิ์ เคมี vk501_joy@hotmail.com
3 525020300402 นายมูฮำหมัดอารีฟ กาซอ เคมี anokmelayu@hotmail.com