รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585020300661 นายนครินทร์ คงสกุล เคมี nakarin.kawta@gmail.com
2 585020300828 นางสาวสุกัญญา ทับสวัสดิ์ เคมี hi_devilclub@hotmail.com
3 585020300232 นางสาวกนกวรรณ ปาดสี เคมี mymo_mymint@hotmail.co.th
4 585020300299 นางสาวณัฐชญา คำเอี่ยม เคมี mymild422@gmail.com
5 585020300802 นายสิทธิชัย แสวงวงศ์ เคมี superbenz1@hotmail.com
6 585020300406 นางสาวศิรประภา ชาลีชาติ เคมี pookky9g@gmail.com
7 585020300356 นายพรนรินทร์ อินธิเดช เคมี Paycandy@hotmail.com