รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515020800196 นายพลากร กลึงฟัก เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ bick_foley@hotmail.com
2 515020800576 นายอรรถกรณ์ สวนมาลี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ jo.attakon@gmail.com
3 515020800204 นายณัฐพล เขียวพลอย เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
4 525020800898 นายอภิชาติ กรณ์โคกกรวด เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ oasis_foto@hotmail.com
5 515020800246 นายวัชระ ทวีโคตร เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ bomzbooza@hotmail.com
6 525020800328 นายณรงค์ ทรดล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
7 525020800633 นายชลัฐ เจริญพงศ์ภัค เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
8 515020800543 นายอนุชา อาชวชาลี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ zuzupossible@hotmail.com
9 525020800062 นางสาวมณฑกาล เกษมาลา เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
10 525020800393 นายศิวากร จันทร์รัศมี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ f_l-_-l@hotmail.com
11 515020800295 นางสาวภาวิตา รัตนสมบูรณ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
12 525020800484 นายกฤชชลัช งามศรี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ rakkonmejaungkorng@hotmail.com
13 525020800609 นางสาวสุกัญญา สายสุวรรณ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
14 525020800187 นายชารีฟ รื่นภักธรรม เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ pajama384@hotmail.com
15 525020800955 นายพัฐนันท์ วัชรเสมากุล เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ manutd_putt_redarmy@hotmail.com
16 525020800435 นายอรรถพร บ่ายแสง เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ kidatt_knd@Hotmail.com
17 525020800294 นางสาวสุชาดา กลิ่นเทียน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
18 525020800880 นายวรานนท์ มิลินทานนท์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ tan_oishi_lasalle@hotmail.com
19 525020800450 นายเรืองฤทธิ์ สุขภัทราภิรมย์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ruangrit_4@hotmail.com