รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585020800835 นางสาวอริสา จิตรเสรี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ dddream12@hotmail.com
2 585020800041 นางสาวขวัญชนก ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ Khwunchanok.sri@gmail.com
3 585020800959 นางสาวอภิชญา กู่สุดใจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ilovedew555@hotmail.com
4 575020800059 นายสรณะ เศรษฐเจริญสุข เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ mhoo.filmmaker@hotmail.com
5 585020800272 นางสาวเบญจมาพร คงสวาสดิ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ yayodta77@gmail.com
6 585020800223 นายนฤดม เลิศสมนาวิน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ Fisal69@hotmail.com
7 585020800975 นายเอกดนัย โสฬศ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ filmmyjibiko@hotmail.com