รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525020900235 นางสาวกัญญาภัค ทิมสอน เทคโนโลยีการพิมพ์ mod_mod_tarnoi@hotmail.com
2 515020900228 นายศิวกร พวงศรี เทคโนโลยีการพิมพ์ siwakorn_p1@hotmail.com
3 525020900482 นายศุภโชค บุญรอด เทคโนโลยีการพิมพ์ Cherubim_floy@hotmail.co.th
4 525020900094 นางสาวเปี่ยมสุข ปัทมโสภณ เทคโนโลยีการพิมพ์ pzzz__@hotmail.com
5 525020900227 นายสิริย์ มีพันธ์ เทคโนโลยีการพิมพ์
6 525020900029 นางสาวรสสุคนธ์ ชมภูแสง เทคโนโลยีการพิมพ์ rossukhon2009@hotmail.com
7 515020900038 นายชวัช อิ่มสกุล เทคโนโลยีการพิมพ์ bigdog.over14@gmail.com
8 525020900250 นายฐิตินันท์ บุญจันทร์ เทคโนโลยีการพิมพ์
9 515020900731 นางสาวสุกัญญา พยัคเลิศ เทคโนโลยีการพิมพ์ deeda.net@hotmail.com
10 515020900467 นางสาวจินตนา มะณีจักร เทคโนโลยีการพิมพ์ jineukung@hotmail.com