รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525021600081 นายฐานิธ จันทร์สว่าง เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง