รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585021600465 นางสาวสุทธิดา หล้าหิบ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง beam10294@hotmail.com
2 585021600192 นางสาวณิศา สิมาเลาเต่า เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง fhasmlt@gmail.com
3 585021600283 นางสาวสุภิญญา วิเศษโชค เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง woonsupinya@gmail.com
4 585021600432 นางสาวอภิญญา กิจบุญศรี เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง Destiny_apinya@hotmail.com
5 585021600135 นายวิทศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง armsupergame@gmail.com
6 585021600291 นายอมรเทพ มีนาภา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง kasakaza123@gmail.com
7 585021600424 นางสาวสิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง sitananlove_22@hotmail.com
8 585021600341 นางสาวกาญจนา พวงมาลัย เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ploylovely_112@hotmail.com
9 585021600127 นางสาวธณัณณัฐ บรรพต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง baifern_51@hotmail.co.th
10 585021600366 นางสาวจันจิรา ทาระผลา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 585021600366@mail.rmutkac.th