รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515021100216 นางสาวลักษญา กำศิริพิมาน เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ laksay@hotmail.com
2 515021100133 นางสาวปิ่นอนงค์ เพลิงคิด เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ olala_pin@windowslive.com
3 525021101015 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาพัฒนะพร เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ
4 525021100827 นางสาวมาลินี พูลผล เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ