รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 525021400219 นางสาววิรงรอง มากสวาสดิ์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร I_sis_Orisis@hotmail.com
2 525021400268 นายวสันต์ พรายมี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร wspm_ns@hotmail.com