รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585021400155 นางสาวอริสรา เดชหาญ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร fluk_swpk.mb2011@hotmail.com
2 585021400452 นายปิยะพงษ์ ธิติชาคร เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร piyapongtty@hotmail.com
3 585021400205 นายชินาธิป ศรีโนรินทร์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร chinatip17@gmail.com
4 585021400296 นางสาวรุจิรา รอไกรเพชร เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร rujira.rokaiphet@gmail.com
5 585021400254 นางสาวปรียาวดี อภิสิทธิโรจน์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร mm4_3@hotmail.com
6 585021400221 นางสาวนพมาศ คงศิริศักดิ์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร taeysktmami@gmail.com
7 585021400544 นางสาวสุพัตรา ชมภูประเภท เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร supattra_fon11@hotmail.com
8 585021400163 นางสาวกรรณิกา พันธ์สุข เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร nankannika_sone@hotmail.com
9 585021400460 นางสาวพรชนก ตาทอง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร look_chompoo@hotmail.com
10 585021400114 นางสาวน้ำฝน ลายนารี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร r-reenaree@hotmail.com
11 585021400411 นางสาวจีราวดี นพคุณ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร black-rist_sai@hotmail.com
12 585021400528 นางสาววราภรณ์ ทวี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร boomtawee@hotmail.co.th
13 585021400387 นางสาวกมลรัตน์ บุญมา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร lateefahh.12@gmail.com
14 585021400536 นางสาวศิริพิมพ์ ไพรเถื่อน เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร siriphimphphirtheuxn@gmail.com
15 585021400437 นางสาวณัฐธิดา แก้วทิ้ง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ploy.11239@gmail.com
16 585021400429 นางสาวเจนจิรา สองสนิท เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร jjrnns@gmail.com
17 585021400247 นางสาวประภาพร จันทนา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร gaemyui13@gmail.com
18 585021400353 นางสาวหนึ่งฤทัย โมรมนตรี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Nuengruethai_asma@outlook.com