รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2561

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575020300340 นางสาวกัญญาภรณ์ ชัยเจริญกุลกิจ เคมี dek_almighty@hotmail.com
2 575020300597 นางสาวเมธาวี เกตุแก้ว เคมี maythawee_2022@hotmail.com
3 575020300811 นายปริญญา บุญชัย เคมี parinya210738@gmail.com
4 565020300838 นายอิทธิพล เอี่ยมเล็ก เคมี bewdef048@hotmail.co.th
5 575020300993 นางสาวเอื้อมพร ขาวคุ้ม เคมี Khawkoom24@thaimail.com
6 575020300761 นางสาวสุดารัตน์ กิ่งโพธิ์ เคมี sudarat123.mk@hotmail.co.th
7 575020300027 นางสาวกนกวรรณ เชื้อคำ เคมี janenyna2529@hotmail.com
8 575020300449 นางสาวภาวิณี โอฬาร์พฤกษ์ เคมี Queen_queen38@hotmail.com
9 575020300175 นางสาวธาวิดา จาดเชื้อ เคมี Mintjadchue@gmail.com
10 575020300266 นางสาวทรรศนีย์ ปุรณะ เคมี tasanee_dd@hotmail.com
11 575020300456 นางสาวเมธาวี โชสวัสดิ์ เคมี May_singto_gm_ruj@hotmail.com
12 555020800523 นายสานสกุล แสนจิตต์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ sarnsakul@gmail.com
13 535020800491 นางสาวประภัสสร ประสานสุข เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ prasansuk8888@gmail.com
14 565020900603 นางสาวหรรษมน วิชิตเดชา เทคโนโลยีการพิมพ์ donge_chamod@hotmail.com
15 575021600037 นางสาวนิชานันท์ สมบูรณ์รัตน์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ae_nichanun@hotmail.com
16 575021600151 นางสาวมนฑิตา บำเรอจิต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง coco_milk@hotmail.com
17 575021600524 นางสาวสโรชา คงรัตนประเสริฐ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง m.milk-iizz@hotmail.com
18 575021600367 นางสาวกาญจนา พึ่งธรรม เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง dream_bew@msn.com
19 545021100213 นายนพรัตน์ ผลาฤทธิ์ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ nopnaja123_@hotmail.com
20 575021100533 นางสาวสุชาวลี คอยนาพันธุ์ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ suchawalee_moey@windowslive.com
21 575021400552 นางสาวพัทธนันท์ ปลอดโปร่ง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร
22 575021400586 นายวิทยา ศาสนอนันต์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร aree_jack@hotmail.com