รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575021000501 นายณัฐวัชร ทองเหม วิทยาการคอมพิวเตอร์ Railgun_fender@hotmail.com
2 575020700820 นางสาวอัญชัญ แก้วแก่น ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม chanu2211@gmail.com
3 575020700739 นายศิวโรจน์ สรสิริ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม toon-1-2-3@hotmail.com
4 585020700449 นางสาวธณาวรรณ์ พันธ์โคก ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม mapy0323@gmail.com
5 555020700376 นายธนชัย อ่ำสุดใจ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม boy_tmc@hotmail.com
6 585020700118 นายกฤศเดช ชุลีทองฤกษ์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม banks1626@gmail.com
7 585020700902 นางสาวอภิฤดี เอี่ยมสะอาด ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม bam_blb@hotmail.com
8 585020700605 นางสาวอัญมณี แพสุพัตร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม anty2539@hotmail.com
9 585020700878 นางสาววริศรา พรมเขจร ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม nupnueng1234@gmail.com
10 575020700721 นางสาวอนันตยา ชูเรือง ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม kjyw@live.jp
11 585020700225 นางสาวชลธิชา มะอาจเลิศ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม tishamaarjlert@gmail.com
12 575020700457 นางสาวพรพิมล เกตุอุดม ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม bellepnkt@gmail.com
13 575020700903 นายวศิน แสงจันทร์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม hahm_lp@hotmail.com
14 585020700100 นายทันรัตน์ ส่านประสงค์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม fbibeerinw@gmail.com
15 585020700050 นางสาวนภาพร อ่อนตานา ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม npp_garfield@hotmail.com
16 575020700887 นางสาวนิกข์นิภา อานุภาพ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม mo_love007@hotmail.com
17 575020700911 นางสาวนภาพร วงค์ษาวยอด ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม iamnam34@hotmail.com
18 585020700647 นางสาวพิมพ์พร ป่านขาว ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม jar-tom@hotmail.com
19 585020700746 นายศิวัช จิตพรหมคุปต์ ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม S191123@HOTMAIL.COM
20 585020300661 นายนครินทร์ คงสกุล เคมี nakarin.kawta@gmail.com
21 585020300406 นางสาวศิรประภา ชาลีชาติ เคมี pookky9g@gmail.com
22 585020300356 นายพรนรินทร์ อินธิเดช เคมี Paycandy@hotmail.com
23 585020300828 นางสาวสุกัญญา ทับสวัสดิ์ เคมี hi_devilclub@hotmail.com
24 585020300299 นางสาวณัฐชญา คำเอี่ยม เคมี mymild422@gmail.com
25 585020300232 นางสาวกนกวรรณ ปาดสี เคมี mymo_mymint@hotmail.co.th
26 585020300802 นายสิทธิชัย แสวงวงศ์ เคมี superbenz1@hotmail.com
27 585020800975 นายเอกดนัย โสฬศ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ filmmyjibiko@hotmail.com
28 585020800835 นางสาวอริสา จิตรเสรี เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ dddream12@hotmail.com
29 585020800041 นางสาวขวัญชนก ศรีสวัสดิ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ Khwunchanok.sri@gmail.com
30 585020800959 นางสาวอภิชญา กู่สุดใจ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ ilovedew555@hotmail.com
31 575020800059 นายสรณะ เศรษฐเจริญสุข เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ mhoo.filmmaker@hotmail.com
32 585020800272 นางสาวเบญจมาพร คงสวาสดิ์ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ yayodta77@gmail.com
33 585020800223 นายนฤดม เลิศสมนาวิน เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์ Fisal69@hotmail.com
34 585021600192 นางสาวณิศา สิมาเลาเต่า เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง fhasmlt@gmail.com
35 585021600341 นางสาวกาญจนา พวงมาลัย เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง ploylovely_112@hotmail.com
36 585021600127 นางสาวธณัณณัฐ บรรพต เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง baifern_51@hotmail.co.th
37 585021600366 นางสาวจันจิรา ทาระผลา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง 585021600366@mail.rmutkac.th
38 585021600283 นางสาวสุภิญญา วิเศษโชค เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง woonsupinya@gmail.com
39 585021600465 นางสาวสุทธิดา หล้าหิบ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง beam10294@hotmail.com
40 585021600432 นางสาวอภิญญา กิจบุญศรี เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง Destiny_apinya@hotmail.com
41 585021600424 นางสาวสิตานัน ตัณฑ์เจริญรัตน์ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง sitananlove_22@hotmail.com
42 585021600135 นายวิทศาสตร์ ประจักษ์สุวรรณ เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง armsupergame@gmail.com
43 585021600291 นายอมรเทพ มีนาภา เทคโนโลยีการโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง kasakaza123@gmail.com
44 585021100433 นางสาวสิริมา จันทร์ศิริ เทคโนโลยีเครื่องเรือนและการออกแบบ sirimajansiri@outlook.com
45 585021400437 นางสาวณัฐธิดา แก้วทิ้ง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ploy.11239@gmail.com
46 585021400536 นางสาวศิริพิมพ์ ไพรเถื่อน เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร siriphimphphirtheuxn@gmail.com
47 585021400429 นางสาวเจนจิรา สองสนิท เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร jjrnns@gmail.com
48 585021400353 นางสาวหนึ่งฤทัย โมรมนตรี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร Nuengruethai_asma@outlook.com
49 585021400155 นางสาวอริสรา เดชหาญ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร fluk_swpk.mb2011@hotmail.com
50 585021400452 นายปิยะพงษ์ ธิติชาคร เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร piyapongtty@hotmail.com
51 585021400205 นายชินาธิป ศรีโนรินทร์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร chinatip17@gmail.com
52 585021400254 นางสาวปรียาวดี อภิสิทธิโรจน์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร mm4_3@hotmail.com
53 585021400296 นางสาวรุจิรา รอไกรเพชร เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร rujira.rokaiphet@gmail.com
54 585021400221 นางสาวนพมาศ คงศิริศักดิ์ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร taeysktmami@gmail.com
55 585021400544 นางสาวสุพัตรา ชมภูประเภท เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร supattra_fon11@hotmail.com
56 585021400460 นางสาวพรชนก ตาทอง เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร look_chompoo@hotmail.com
57 585021400163 นางสาวกรรณิกา พันธ์สุข เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร nankannika_sone@hotmail.com
58 585021400114 นางสาวน้ำฝน ลายนารี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร r-reenaree@hotmail.com
59 585021400411 นางสาวจีราวดี นพคุณ เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร black-rist_sai@hotmail.com
60 585021400528 นางสาววราภรณ์ ทวี เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร boomtawee@hotmail.co.th
61 585021400387 นางสาวกมลรัตน์ บุญมา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร lateefahh.12@gmail.com
62 585021400247 นางสาวประภาพร จันทนา เทคโนโลยีและการจัดการความปลอดภัยของอาหาร gaemyui13@gmail.com