รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515041100105 นายสุรเชษฐ์ พาสอน วิศวกรรมสำรวจ surachetpason@gmail.com