รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 555040100805 นายศิวะ คงคล้าย วิศวกรรมสำรวจ -
2 575040100811 นางสาวรุ่งรดา นิยม วิศวกรรมสำรวจ 575040100811@mail.rmutk.ac.th
3 565040100705 นางสาวปลายฝน แจ้งเสน วิศวกรรมสำรวจ Playfon_2536@hotmail.com
4 585041100165 นางสาวเพียงนภา ชาญณรงค์ วิศวกรรมสำรวจ naewpiangnapa@hotmail.com
5 575040101579 นางสาวหนึ่งฤทัย ใจคำวัง วิศวกรรมสำรวจ nunueng1617@gmail.com
6 565040100788 นางสาวเมริน ปิ่นทอง วิศวกรรมสำรวจ ma_pinthong@hotmail.com