รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 50504060653 นายอนุชิต สุขคงพะเนาว์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
2 536040600010 นายกิตติพงค์ โพธิยก วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 536040600408 นายศักดา หงษ์สา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม