รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 586040600338 นายปัญญา เธียรตระการพงศ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม Panya_mike22@hotmail.com
2 546040610315 นายประสิทธิ์ อ่ำสาริกา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
3 586040600080 นายดิษย์พงศ์ ยงศิริชัยสกุล วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม disapong2537@hotmail.com
4 575040200843 นายพิชัยยุทธ ประเดิมทอง วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม dodon_four@hotmail.com
5 576040600222 นายพุทธพงษ์ กิตติรัตน์รังสี วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม puttaphong2883@gmail.com
6 586040600130 นายพีรวิชญ์ จุลพันธ์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม j.peerawitt@gmail.com
7 596040600048 นายชลทิศ ปานพรหมมินทร์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม markchollatit@gmail.com
8 585040600553 นายวรพล สุภาวิทย์ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม jayworio45677@gmail.com
9 596040600220 นายวรวุฒิ ชาญกิจ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม c.flook39@gmail.com
10 596040600063 นายทรงพล ชุมภูสม วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม k_lovesen@hotmail.com
11 586040600155 นายยุทธชัย นิ่มสุวรรณ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม min13168@hotmail.com