รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 515040400407 นายดนัย บุญชาติ วิศวกรรมอุตสาหการ danai-boonchat@hotmail.com