รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575040301005 นายนิธิกร หงษ์สุวรรณ์ วิศวกรรมอุตสาหการ toei.nitikorn@hotmail.com
2 585040400509 นายวิษณุกร ขอนบุญนาค วิศวกรรมอุตสาหการ Gear_ie13@outlook.com
3 585040400384 นายณรงค์ธัช เอกปัชชา วิศวกรรมอุตสาหการ guchamp57@gmail.com
4 566040400251 นายเหรียญทอง วิสุทธิคุณ วิศวกรรมอุตสาหการ relative_mcs@hotmail.com
5 585040400624 นางสาวปรียา ดวงพลอย วิศวกรรมอุตสาหการ snook_preeya@hotmail.com
6 585040400061 นายธนภัทร ค้าสุวรรณ วิศวกรรมอุตสาหการ fluck-thanapat@hotmail.com