รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 585040800716 นางสาวพรรณกร เรืองทัพ วิศวกรรมเคมี phannakornsun@gmail.com
2 575040800469 นางสาวธัญชนก บินเรโบ วิศวกรรมเคมี noona.tunchanok270139@gmail.com
3 575040800527 นางสาวชลธิชา วันบุตร วิศวกรรมเคมี nb_zecbewbuw@hotmail.com