รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 586040300277 นายพิชชากร แกมทอง วิศวกรรมเครื่องกล purebanhpu@hotmail.com
2 575040300445 นายปิติทัช อัครวิทยาภูมิ วิศวกรรมเครื่องกล sdi_klui@hotmail.com
3 585040300543 นายวิทวัส แก่นเมือง วิศวกรรมเครื่องกล plukpluk7@gmail.com
4 586040301119 นายอดิศักดิ์ มงคลสระ วิศวกรรมเครื่องกล Blukdui@hotmail.com
5 575040301161 นายสิริศักดิ์ ชาติแพงตา วิศวกรรมเครื่องกล madisus000@hotmail.co
6 566040301301 นายสิริวัฒน์ น้อยมา วิศวกรรมเครื่องกล siriwat2536@hotmail.co.th