รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 1

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 526040100475 นายณัฐวุฒิ ขุนโอด วิศวกรรมโยธา beeb_14@hotmail.com
2 515040100668 นายชานน อมาตยกุล วิศวกรรมโยธา namelove___@hotmail.com
3 515040100437 นายภาณุรัตน์ ปีมณี วิศวกรรมโยธา panurat1989@hotmail.com
4 525040100758 นายเจริญวุฒิ สงแสง วิศวกรรมโยธา
5 525040100014 นายศุภโชค สีหะวงษ์ วิศวกรรมโยธา
6 525040100394 นายมหันต์เทพ อาจารยา วิศวกรรมโยธา kanexxx@hotmail.com