รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 575040100837 นายไพโรจน์ สังข์หร่าย วิศวกรรมโยธา aoumdemo@gmail.com
2 586040100438 นายอัตกร ลงเงิน วิศวกรรมโยธา Atkron2538@gmail.com
3 575040100167 นายชาญณรงค์ พรมแดง วิศวกรรมโยธา tuey_tueylove@hotmail.com
4 575040101520 นางสาวสายธาร ปัญจะการ วิศวกรรมโยธา saithan_june@hotmail.com
5 585040100539 นายธนพล อริยะกมลรัตน์ วิศวกรรมโยธา thong_insamu@hotmail.com
6 586040100289 นายเสกสรรค์ สาสนัส วิศวกรรมโยธา ่jomemycee@hotmail.com
7 575040101736 นางสาวกัญญาพัชญ์ จิรพัทธ์ปกรสิน วิศวกรรมโยธา Kanyapatjirapatpakonsin@gmail.com
8 586040100198 นายพูนทรัพย์ ทาแกง วิศวกรรมโยธา Poonsap_ta@outlook.co.th
9 586040100016 นายขจรพงศ์ รัตนวิจิตร วิศวกรรมโยธา hothotkot@hotmail.com
10 586040100131 นายนันทกรณ์ โภคัย วิศวกรรมโยธา gang0831024001@gmail.com
11 586040100073 นายธชายุธ เตจ๊ะนัง วิศวกรรมโยธา yamamotocup@hotmail.com
12 586040100057 นายทฤษฎี ทัพเมือง วิศวกรรมโยธา mm8139150@gmail.com
13 565040101463 นางสาวศิรภัสสรณ์ ศรีใส วิศวกรรมโยธา iceesirapasorn@gmail.com
14 575040101256 นายกีรติ จิระพนาวัลย์ วิศวกรรมโยธา art_lovemom@hotmail.com
15 575040101595 นายอนุช นิเทศน์พัฒนา วิศวกรรมโยธา nayanut00@gmail.com
16 575040101009 นางสาวรชินชล พุ่มจุ้ย วิศวกรรมโยธา pangpond80939@hotmail.com
17 575040100779 นางสาวณชรัฏฐ์ เตชะนัดตา วิศวกรรมโยธา khaitomtechanadta@gmail.com
18 575040100464 นางสาวกุลธิดา แก้วซัง วิศวกรรมโยธา moddang999@hotmail.com
19 575040100530 นายตะวัน อินทร์ประเสริฐ วิศวกรรมโยธา tawan3663@gmail.com
20 575040100969 นางสาวพิมพ์วลี นิ่มผล วิศวกรรมโยธา Pimvaleenimphol@gmail.com