รายชื่อบัณฑิตที่ไม่มีงานทำ ผลการดำเนินงานปี 2562

คณะวิศวกรรมศาสตร์

# รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขา email
1 545040200598 นายวิศรุต วรพันธ์ วิศวกรรมไฟฟ้า mxzero_satan@hotmail.com
2 585040200560 นายอภิสิทธิ์ ขจรพรพิสิฐ วิศวกรรมไฟฟ้า engineer24526@gmail.com
3 585040200198 นายพงษ์พัฒน์ บัวมณี วิศวกรรมไฟฟ้า neem_9976@hotmail.com
4 575040200744 นายอานนท์ วรรณะ วิศวกรรมไฟฟ้า arnonwanna@gmail.com